aktuality rok 2012 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

aktuality rok 2012

aktuality
-13.9.2012

Požár drùbežárny v Lovosicích
Lovosice - Kuřata přišla obydlení. Obrovský požár zachvátil v neděli kolem čtvrté hodiny ráno halu v areálu drůbežáren pod Lovošem.
Pět hasičských jednotek vyjelo k jednomu z největších letošních požárů v okrese. Hořela hala z dřevěné konstrukce, která byla připravena pro příjem kuřat. Hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích. Dále si obličeje chránili ochrannými štíty proti odlétávajícím zbytkům eternitové krytiny. V areálu či jeho blízkosti není hydrant, a tak museli hasiči kyvadlově dovážet vodu v průmyslové zóně v Lovosicích. Podle velitele zásahu Karla Novotného budou hasiči zřejmě na místě ještě dopoledne. Na místo se dostavil spolumajitel areálu a vyšetřovatel hasičů, aby zjistili, jak k požáru došlo. Podle vyšetřovatele půjde škoda do několika milionů.

foto
-13.9.2012

Ocenění záchranných a bezpečnostních složek.
Ve čtvrtek 13.9.2012 byly na krajském úřadu Ústeckého kraje při slavnostní příležitosti uděleny medaile Ústeckého kraje jako projev uznání aktivní činnosti členů jednotek Integrovaného záchranného systému a dalším osobnostem , kteří  významným způsobem přispěly ka propagaci Ústeckého kraje. Za SDH Bohušovice nad Ohří převzal medaili z rukou hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové, velitel jednotky Martin Šulc.foto
-8.9.2012

Rally České Středohoří 2012

Pro letošní III.ro
čník Rally České Středohoří budou připraveny nové rychlostní zkoušky. Změna se letos dotkla umístění depa, které bude spojeno setí rychlostní zkouškou bude kompletnì vyznačeno. Každá koje bude označena startovním číslem dané posádky. Tímto Vás chci pozvat na atraktivní motoristickou soutěž. Vše je připraveno pro hladký prùběh celé soutěže, která startuje v pátek 8.7.2011 na Litoměřickém náměstí va pokračuje samotným závodem v 9.7.2011 od 9:00 – do 18:00h. Všechny informace o celé rally najdete na našich internetových stránkách www.rallyceskestradohori.cz a taky zde najdete ve čtvrtek kompletní startovní listinu a mapy všech rychlostních zkoušek.
Za celý realizaèní team Rallye
České Středohoří Vás zve na tuto soutěž.

Ředitel soutěže Vlastimil Tlašek


foto
-10.8.2012

Ničivé povodně 10 let po té.
Deset let od povodní z pohledu hasičů. Je tomu přesně 10 let, kdy vČechách vypukly ničivé povodně.
Povodeň vbyla největší letní povodní od roku 1890. Povodně zasáhly téměř všechny přítoky Vltavy, ovlivnily průtok Labe a jeho přítoků, zejména dolní tok Ohře, na Moravě se významně projevily na řece Dyji.
Celkový objem srážek, které spadly na území české republiky, činil téměř 9,7 miliard mvody, znejvětší objem připadl na Jihočeský, Plzeňský a Středočeský kraj.

Připomeňme si ve stručnosti jejich průběh.

Již ve středu 7. srpna 2002 postihly silné přívalové srážky krajinu na jihu země. Další vlna přívalových dešťů na sebe nenechala dlouho čekat. V něděli 11. srpna došlo na horním toku Vltavy k výraznému zvednutí hladiny a intenzivní srážky se postupně rozšířily na velké území České republiky.

Vzhledem k néhavosti situace, která nadále gradovala, byl v pondělí 12. srpna 2002 vyhlášen vládou ČR nouzový stav pro území hlavního města Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje a následující den i kraje Ústeckého.

Hladina Vltavy na limnigrafu v– Chuchli přesáhla dne 12. srpna 2002 ve 12,00 hodin hladinu odpovídající 3. SPA (ohrožení) pro Prahu. Dne 14. srpna 2002 kulminovala na stavu 783 cm, což znamenalo překročení stavu ohrožení o 485 cm a pak stupňovitě klesala podle snižování odtoku zády. Pod úroveň 3. SPA se dostala až vzěle na pondělí 18. srpna 2002.

Průběh podvodně na Labi v úseku Mělník – Děčín se v postatě odvíjel od postupu povodňové vlny z Vltavy. Postup byl ovlivněn velkými rozlivy zejména v oblasti Litoměřicka. Labe v Mělníku kulminovalo dne 15. srpna mezi 13,00 a 16,00 hodinou. V Ústí nad Labem a v Děčíně dne 16. srpna 2002 v odpoledních a večerních hodinách.

Povodně v číslech:

- Postiženo bylo10 krajů, 43 okresů, zatopeno 99 měst a obcí.
- Částečně voda poškodila 347 měst a obcí.
- Došlo k přelití hrází u 300 rybníků
 (z toho v 23 případech k protržení a v 84 případech k vážnému poškození hrází).
- Povodně zasáhly významné chemické a průmyslové podniky, sklady chemikálií, sklady olejů a skládky odpadů,
 zničily celkem 124 čističek odpadních vod, což mělo za následek dlouhodobé znečištění vodních toků,
 zdrojů pitné vody a kontaminaci zaplavené půdy.
- Škody dosáhly výše 75,1 miliard Kč.
- Postupně bylo celkem nasazeno 24 179 hasičů ( 5 135 profesionálních a 19 044 dobrovolných).
- V rámci zahraniční pomoci působilo vých dnech na území ČR 214 záchranářů z 8 států
- Evakuováno bylo více jak 13 tisíc osob, zpřibližně 11 tisíc tzv. samostatnou evakuací.
- Následky povodní zemřelo 19 osob.
- P ři likvidaci následků povodní zemřel jeden dobrovolný hasič.
- Zraněno bylo 136 hasičů (z toho 62 příslušníků HZS ČR).

Následná analýza průběhu povodní potvrdila, že systém, který byl vytvořen po povodních v 1997, byl nastaven správně a funkčně. Zkušenosti z těchto povodní (1997) odstartovaly celou řadu následných změn. Tehdy se jasně ukázalo, že je nezbytné přiřadit civilní ochranu do působnosti Ministerstva vnitra. Dále došlo k úpravě legislativy, která dala zrod i nově formovanému Hasičskému záchrannému sboru od 1. ledna 2001.

I díky těmto změnám, se Česká republika dokázala výborně poprat s povodněmi v2002. Jednotný systém řízení záchranných a likvidačních prací se ukázal jako ideální a mnohé země zmodelu vyšly a postupně ho zavedly, či zavádějí (např. Maďarsko, Belgie). Čeští experti na tuto problematiku jsou velmi ceněni v zahraničí a aktivně se účastní jednání pracovních skupin jak vámci NATO, tak Evropské unie.

Vyhodnocení povodní 2002 dále poukázalo na to, že preventivní opatření pro ochranu před povodněmi jsou nejefektivnější formou ochrany.
Na základě těchto zkušeností přistoupil Hasičský záchranný sbor ČR kůzným činnostem vpreventivě výchovné činnosti.
- Zabezpečil přípravu starostů dalších určených pracovníků obcí s rozšířenou působností.
- Poskytuje odborné a metodické pomoci obecním úřadům a zaměstnavatelům při organizování a provádění školení právnických a fyzických osob v rámci preventivně výchovné činnosti k problematice mimořádných událostí (cestou HZS krajů).
- Připravil a prosadil začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do výuky základních a středních škol.

Toto je jen ilustrační výčet toho, co všechno bylo po povodních v 2002 realizováno a zlepšeno. To, že se nejednalo jen o zbytečné kroky, prokázaly povodně v2006, které si již nevyžádaly žádné přímé oběti na životech.

Vo povodních v 2006, zpracované Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR, bylo konstatováno, že Česká republika je připravena čelit velkým mimořádným událostem. Legislativa pro oblast řešení mimořádných událostí a pro krizové řízení je v zásadě správně pojata a všechny úrovně řízení ji umí používat. Zejména se projevila schopnost obcí samostatně řešit i velmi složité situace a zajišťovat evakuaci velkého množství obyvatel. Dostatečně fungující systém ochrany obyvatelstva zajistil, že oblasti zatopené vodou nebo jimž zatopení hrozilo, byly včas evakuovány a zachraňovat bylo nutné pouze osoby z některých zvláštních objektů (domov důchodců, kojenecký ústav apod.) nebo zcela nezodpovědné občany, kteří provozovali vodní sporty na rozvodněných řekách. Prokázalo se, že možnosti jednotlivých krajů vprovádění záchranných a likvidačních prací jsou dostatečné a z centrálních sil a prostředků musely být nasazovány pouze některé speciální prostředky, jako jsou vrtulníky nebo síly a prostředky Armády ČR. Rozhodující složkou IZS byly opět jednotky HZS ČR a jednotky SDH obcí.


„Přirozené povodně jsou přírodní fenomén, kterému nelze zabránit. Povodně byly, jsou a budou. Ochrana před povodněmi nebude nikdy absolutní. Lze však částečně omezit povodňové kulminační průtoky, transformovat povodňovou vlnu a tím příznivěji ovlivnit časový průběh povodní, což umožňuje přijmout účinnější opatření pro záchranu životů a majetku. To jsou fakta, která musíme mít trvale na paměti, chceme-li reálně vytvářet předpoklady pro systematickou realizaci preventivních, technických, řídících, vzdělávacích, výchovných a dalších opatření na ochranu před vodním živlem."

Říká plk. Ing. Ivan KoLeňák, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV - generálního ředitelství HZS ČR.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

foto
-3.8.2012

Blesk jako příčina požáru

Podíváme-li se do statistiky Hasičského záchranného sboru ČR za posledních šest let (2006 – 2011),
evidujeme 397 požárů, které způsobil blesk.
Zbylo zapáleno celkem:
objektů sobjektů bez hromosvoduostatních objektů (např. stromy, kůlny, sloupy)

Škody u požárů způsobené bleskem se vyšplhaly na téměř 114 milionů korun.


kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí

-5.7.2012

Dne 5.7.2012 proběhl již 14.ročník "Klapské proudnice". Smíšené družstvo hasičů obsadilo první místo v čase 36:27 sec.
Tato soutěž probíhá s pravidelností od roku 1998 na fotbalém hřišti v Klapý a je ojediněná sáním z vodní nádrže.
Odměnou vítězům (mužům) je putovní dřevěná plaketa vyrobená panem Liborem Frankem.
Zde byla možnost použít novou motorovou stříkačku TOHATSU VC85BC a na plno jsme její výkon využili.
V loňském roce družstvo obsadilo 4.místo v čase 53:42 sec.

foto
-27.6.2012

Mateřská škola, Bohušovice nad Ohří   
Po vzájemné dohodě s hasiči, navštívily naše děti z mateřské školky v Bohušovicích
(celkem 64 dětí a 7 učitelek)  HASIČSKOU ZBROJNICI v Bohušovicích nad Ohří ve  středu dne 27.6. 2012 .
Naše děti i my učitelky jsme touto akcí  byly nadšené, plné zážitků, otázek a pěkných dojmů!
Moc děkujeme za ochotu hasičům, kteří uspořádaly dopoledne pro děti
  „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HASIČSKÉ ZBROJNICI“
s prohlídkou hasičské zbrojnice, videoprojekcí a ukázkou  aut a hasičské techniky.
Za zprostředkování celé akce děkujeme panu Martinovi Šulcovi, za provázení prostorami a promítání děkujeme panu Frankovi a za velmi pěkné povídání a ukázku aut a techniky děkujeme mladým hasičům -
Tomášovi Quersfieldovi, Markovi Barcalovi a Karlovi Čapkovi.

                                                              Kolektiv MŠ a děti

foto
-24.6.2012

Den záchranářů Ústeckého kraje 2012
Dne 24.6.2012 na mosteckém Polygonu pořádal Ústecký kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie Ústeckého kraje den
„ Den záchranářů Ústeckého kraje 2012“.
Při příležitosti slavnostního zahájení byla předána hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou sboru dobrovolných hasičů našeho města motorová stříkačka TOHATSU VC85BC.
Převzetí se za město zúčastnil starosta města Ivo Hynl, za SDH starosta SDH Lukáš Benda a velitel výjezdové jednotky SDH Martin Šulc.

foto
-16.6.2012

Na nádraží v Bohušovicích nad Ohří hořela lokomotiva.
- hořet začala večer při příjezdu do nádraží dieselelektrická lokomotiva táhnoucí vlak s několika desítkami cisteren plných nafty.
Jen díky rychlému zásahu profesionálních a dobrovolných hasičů nedošlo ke katastrofě. Podle vrchního inspektora Přemysla Živného z šetření mimořádných událostí SŽDC Ústí nad Labem zastavil ve 20.42 strojvedoucí nákladní vlak ve stanici Bohušovice nad Ohří a ohlásil požár lokomotivy.„Hořelo vém prostoru asi v místech chlazení, ale přesné místo určíme až hasiči zlikvidují ohnisko požáru. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a přibližná škoda se dá vyčíslit na pět milionů," sdělil Živný."
Bylo to docela hustý. Valil se zdým a bylo vidět jak šlehají plameny ze střechy mašiny. Když jsem viděl za mašinou ty cisterny, nebyl to dobrý pohled," uvedl jeden ze štamgastů nádražní restaurace.
Požár byl lokalizován ve 21.20 provoz na hlavní trati zdo Děčína byl přerušen a bylo vypnuto trakční vedení. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Litoměřic, SDH města Bohušovice a drážní hasiči z Ústí nad Labem

Autor:Karel Pech

foto
-7.6.2012

Terénní hasičský speciál Tatra 815-731 R 32 6x6
Známou Tatru 815 v tom červenobílém obrovi poznáte jen s námahou. CAS - 30 S3R neboli cisternová automobilová stříkačka je asi tím nejmodernějším, co je v pohotovosti ve zbrojnicích českých hasičů. Uveze až devět tisíc litrů vody.
Stříkačka stojí na základech Tatry 815-731 R 32 6×6 s ceněným páteřovým rámem a nezávisle zavěšenými pneumaticky odpruženými polonápravami, nástavbu dodává firma THT Polička.či si chválí malou výšku stroje (jen 2,85a ocení brodivost až 1,2 metru. Za jízdy může šofér díky systému vzduchového odpružení všech polonáprav měnit základní světlou výšku 360 mm v rozmezí +90/-120 mm.
Hasičská nástavba s rámem z hliníkových profilů je polepena hliníkovým plechem. Při zásazích může sloužit nejen jako běžná stříkačka, ale také jako zásobárna vody. "Klasické cisterny mají okolo 2 500 až 3litrů vody, tato má 9 000 litrů," popisuje Štefan Livinka, velitel HZS PK Plasy. Stříkačka vybavená speciální lafetovou proudnicí dokáže při tlaku 10 barů dostříknouta půl tisíce litrů vody za minutu až do vzdálenosti 70 metrů.
Tatrovácká koncepce dovoluje dostavbu bez nutnosti použití pomocného mezirámu. Výsledkem je nízko položené těžiště a skvělé terénní schopnosti.
O pohon pětadvacetitunového monstraá hmotnost, provozní je 14 750 kg) se stará originální tatrovácký vzduchem chlazený přeplňovanýý osmiválec s maximálním výkonem 325 kW/442k. Ten stříkačku rozjede až na stokilometrovou rychlost.
Celková hodnota nového speciálu hasičů z Plas přesahuje osm milionů korun.


Základní TTD vozidla s nástavbou
Rozměry
Délka (bez lanového navijáku) 9190 mm
Šířka  2550 mm
Výška 2850 mm
Při zvýšené výšce (terén) 2940 mm
Světlá výška 350 mm
Světlá výška (terén) 440 mm
Brodivost 1200 mm

Hmotnosti
Provozní 14750 kg
Celková 2500 kg
Nástavba
rám vyrobený z hliníkových profilů a polepený hliníkovým plehem
Nádrže
Na vodu 9000 l
Na pěnidlo 540 l
Čerpací zařízení THT TO 3000
Nízkotlak

Autor:František Dvořák

foto
-18.5.2012

Počet hasičů se sníží!
Litoměřicko – V návaznosti na úsporná opatření, která začalo generální ředitelství Hasičského záchranného systému České republiky (HZS ČR) realizovat již v loňském roce, přistoupil generální ředitel Drahoslav Ryba k dalšímu kroku – k radikálnímu snížení řídících pracovníků v celém HZS ČR.
V konečném důsledku však dojde i ke snížení výjezdových hasičů.„Vyrovnání se s finančními škrty v rozpočtu nelze bez snižování počtů příslušníků a občanských zaměstnanců ve sboru. Proto do konce letošního roku dojde ke snížení počtu zaměstnanců o 300 míst," uvedla tisková mluvčí generálního ředitelství HZS ČR Nicole Zaoralová.
Ruku v ruce s tímto zásahem do početních stavů jde i změna organizační struktury, kterou se rozhodlo vedení HZS ČR zásadně zjednodušit. Nejpozději k 1. lednu 2013dojde ke zrušení celé jedné řídící úrovně, konkrétně ke zrušení ředitelů odborů krajů a k následnému snížení počtu jednotlivých oddělení. Hasičský záchranný sbor tak bude mít vedoucí pracovníky pouze ve třech úrovních místo ve čtyřech, jak tomu bylo doposud.
„V praxi to bude vypadat tak, že v každém ze čtrnácti krajů zůstane pouze krajský ředitel, jeho náměstci a dále vedoucí oddělení. Toto opatření dopadne celkem na 80 ředitelů odborů v celé České republice. Vedení HZS ČR si od tohoto kroku slibuje další finanční úspory," vysvětlila mluvčí Zaoralová.Ve svých funkcích zůstanou pouze ředitelé územních odborů, kteří mají na starosti jednotlivé stanice a jejich velitele v dané lokalitě, a jejichž zrušení by výrazně zasáhlo do akceschopnosti jednotek v souvislosti s plošným pokrytím. Stávající vedoucí oddělení se stanou řadovými příslušníky, sníží se jim hodnostní označení a nebude jim náležet ani příplatek za vedení.Mnohá oddělení se sloučí.
„Tento postup se našeho oddělení nijak zvlášť nedotkne. Opatření vyplývá z potřeby úspor a dojde k němu proto, aby se nemuselo přistoupit ke snížení počtu výjezdových hasičů. Já mám však již informace o tom, že od 1. ledna 2013 k takovému snížení přesto na 95% dojde. V Roudnici nad Labem se to týká pravděpodobně třech pracovníků ve směně. V jednání je také snižování v Ústěku a Štětí. O tři výjezdové příslušníky. V Lovosicích pak o šest," prozradil ředitel Územního odboru hasičského záchranného sboru ČR v Litoměřicích Pavel Grund.
Návrh na snížení řídících pracovníků budepředložen ke schválení ministrovi vnitra. „Přistupuji k tomuto opatření nerad, protože sepromítne do zhoršení kvality námi poskytovaných služeb.Věřím ale, že bude ze strany vedení ministerstva vnitra i vlády ČR vnímáno jako snaha, která má pomoci ušetřit další finance. Hledáme cesty, jak se s touto nelehkou situací vypořádat," podotkl generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba.

Autor:Anna Hrochová Mgr.

-15.5.2012

Než se hasiči stanou profesionály, musejí projít ohnivým peklem
Před plechovým barákem nervózně přešlapuje několik mužů v kompletní hasičské výzbroji. Už za pár okamžiků vstoupí do tmy, kde na  ně čeká ohnivé peklo. Touto cestou musejí projít, pokud se chtějí stát profesionálními hasiči. Doslova zkouška ohněm je čeká v hasičském výcvikovém středisku v Brně.
Nováčci tam trénují na nejrůznější situace pod dohledem zkušených instruktorů. „Dostávají tady do sebe dovednosti, které potřebují u zásahu. Potřebujeme, aby pak v reálné situaci nepřemýšleli nad standardními úkony, musí sáhnout po hadici, chytnout ji do ruky správně a nedumat nad tím, co dělají, ale co je při zásahu čeká, jaká tam budou rizika. Proto je potřebný dril,“ vysvětlil šéf instruktorů Petr Kupka.
V Brně se trénuje klasická „hasičina“ i na ohňových trenažérech. Ve výcvikovém středisku si nemohou vynachválit novinku, kterou je používání kapalného propanu.
„Zásahy v uzavřených prostorách jsou nejnáročnější. Dříve jsme používali tuhá paliva, ale tam je možná jen velmi omezená regulace plamene. Propan má tu výhodu, že výcvik můžeme dělat intenzivně a pro každou skupinu stejně. Hasiči tady po dvou chodí do plynového kontejneru, kde se na ně pustí oheň a ten musí zvládnout,“ prohlásil Kupka.

Hasiči šetří životní prostředí, používají LPG
Používání LPG je efektivnější i ekologicky šetrnější než plynová paliva. „Neradi bychom výcvikem jakkoli narušovali životní prostředí v našem okolí. Jsme proto vděční za ekologicky šetrnou variantu, jakou je LPG,“ řekl vedoucí pracoviště Radovan Kočí.
„Jsme rádi, že můžeme podpořit dobrou věc a názorně ukázat, že je LPG nejen ekologické, ale také naprosto bezpečné palivo,“ dodal Ľubomír Žiak z dodavatelské společnosti Flaga.
Výcvikový kontejner umí simulovat žíhavé plameny, explozivní hoření i celkové vzplanutí, vedlejší Ohňový dům pak slouží k nácviku zásahu modelových situací. „Oheň tu opravdu pálí, skutečné je i obrovské teplo, lidé tu musí být velmi opatrní, aby nedošlo ke zranění,“ zakončil Kupka, zatímco do kontejneru nastupovali do boje s plameny další nováčci.

pko,Právo

-25.4.2012

Hasiči cvičili u nehody na neotevřené dálnici u Lovosic
Prověřit dojezdové časy, zjistit směr odtoku a zajistit likvidaci nebezpečných látek unikajících při nehodě.
I to bylo cílem čtvrtečního taktického cvičení zajištění dopravní nehody nákladního automobilu a osobního automobilu s únikem nebezpečných látek.
Cvičení se týkalo jen členů Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje -lovosického a litoměřického výjezdu a členů Sborů dobrovolných hasičů Chotiměř a Třebenice.
Vše začalo vyhlášením poplachu v 9 hodin. Podle hlášení došlo k nehodě cisterny a osobního vozu na vchynickém mostu.
V „osobáku" měla být zaklíněná jedna osoba. Zhruba po patnácti minutách na místo dorazili lovosičtí hasiči ze své přechodné stanice v Litoměřicích a začali s vyprošťováním zraněné osoby z vozu, následně se k nim přidali i „dobráci" z Chotiměře. Následovaly jednotky z Litoměřic a dobrovolní hasiči z Chotiměře a Třebenic. Třebeničtí byli odveleni pod most, aby zjistili, zda chemikálie neunikají mimo těleso dálnice, litoměřičtí profesionálové zatím zajišťovali látku v retenční nádrži u silnice na Most, kam stekla od cisterny.
Zde hasiči využili separátor, který při přečerpání vody dokáže oddělit nebezpečnou látku, kterou ukládá do kanystrů.

Zdroj: Deník Litoměřicka


foto
-16.4.2012

Hasiči jsou bez peněz, řadu zásahů tak chtějí zpoplatnit.
Hasiči šetří kvůli škrtům v rozpočtu. Za některé výjezdy se tak možná bude platit.
Ze zaseklého výtahu vás hasiči sice zachrání, ale je možné, že napříště už to nebude zadarmo, stejně jako v případě otevření bytu nebo jiných prostor, kde přitom nejde o bezprostřední ohrožení života. To se týká i dalších činností, při kterých v běžném životě hasiči pomáhají, zatím zdarma.

Doposud jediná služba, za kterou se platí jsou likvidační práce při dopravních nehodách. Platit by se ale mohlo i za likvdidační a demoliční práce na budovách a při technických haváriích. Kolik stojí vybrané služby už teď, najdete v tabulce.

Hasiči letos hospodaří s necelými sedmi miliardami korun, což je o miliardu a půl méně než v roce 2010, na další dva roky bude rozpočet ještě nižší. Už teď je zřejmé, že se bude i propouštět. Zatím se mluví o třech stovkách hasičů.

Hasičský sbor chce proto nedostatek financí řešit i zapojením pojišťoven, které by do rozpočtu přispívaly několika procenty ze zisku.

Argumentem hasičů proč zrovna pojišťovny je fakt, že svými zásahy jim ušetří spoustu peněz. Loni to bylo zhruba 8 miliard korun, což je víc než celý rozpočet hasičského sboru.

tn.cz / mediafaxCENÍK JEJICH PRÁCE
-10.4.2012

Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2011 v Ústeckém kraji.
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č.482/2004 Sb., vyhláškou MF ČR č.323/2005 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je zpracována roční zpráva.

Roční zpráva Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2011 obsahuje to nejpodstatnější z činnosti sboru v  tomto období.

Roční zpráva
-5.4.2012

Hoří! Volejte hasiče! Přijedou?
Litoměřicko – „Ve hře je varianta, jak bude hasičský záchranný sbor fungovat jako celek.
Možnosti jsou celkem tři," říká ředitel Územního odboru hasičského záchranného sboru ČR v Litoměřicích Pavel Grund.

"První je, že se pro nás peníze najdou a nebude se muset rušit nic. Vyhlídky jsou však takové, že připadají v úvahu ještě dvě méně pozitivní varianty – omezení počtu hasičů nebo úplné zrušení některých jednotek. Tato možnost by mohla skončit pouze s jednou fungující stanicí v regionu,“ vysvětluje Grund.

Úsporná opatření které vláda za poslední období navrhuje, zasahují všechny sféry integrovaného záchranného systému a nejen jeho. Týkají se všech klíčových služeb zajišťujících bezpečnost a pohodlí občanů. Také ministerstvo vnitra se rozhodlo šetřit. Rozpočet, na kterém je závislé fungování jednotek hasičského záchranného sboru, čekají škrty. Ty by však mohly mít dopad na samotnou podstatu ochrany života, zdraví a majetku obyvatel.

Objem finančních prostředků, kterým hasičidisponují, přitompožadavkům záchranných jednotek dostatečně neodpovídá již v současnosti. Část používané techniky je podle tiskové mluvčí HZS ČR Nicole Zaoralové na hraně technické i morální životnosti. Stáří techniky má přitom přímý dopad na její spolehlivost při zásahu, se zvyšujícím se stářím hrozí nebezpečí selhávání techniky.
„Náš rozpočet je podhodnocován již dlouhodobě. Nepokrývá všechny potřeby související s plněním náročných úkolů stanovených zákony. V současné době je HZS ČR na samé hranici udržitelnosti úrovně služeb, které poskytuje občanům,“ upozornila tisková mluvčí HZS ČR Zaoralová.

Dopad úspor se však netýká pouze techniky. Má mít přímý důsledek i na počet záchranných stanic.
„Pokud dojde ke škrtům, mohlo by dojít k úplnému zrušení stanic v Úštěku a Štětí. Dokonce i Roudnice by mohla zůstat bez profesionálních hasičů. V tom lepším případě bychom museli počítat se snížením stavu profesionálních hasičů a s pomocí hasičů dobrovolných. Nikdo vám však nemůže zaručit, že dobrovolní hasiči skutečně vyjedou,“

upřesnil ředitel ÚO Litoměřice Pavel Grund.


„Snížení počtu stanic by fakticky znamenalo vážné narušení požadavku zákona na včasný dojezd jednotek požární ochrany.
Z hlediska obsluhy území by prodloužení časů dojezdů vedlo ke zvětšení plochy požárů, vyšším ztrátám na životech a nárůstu přímých škod,“ uvedla mluvčí.

Mgr. Anna Hrochová-21.3.2012

Během víkendu 17. a 18.3. vyjely profesionální i dobrovolné hasičské jednotky v Ústeckém kraji k 44 požárům trávy a dalších porostů. V okrese Litoměřice 6 požárů.
Plošné vypalování staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje posrosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.

-9.3.2012

Dvě třetiny hasičských stanic mohou skončit, lidé na pomoc budou čekat déle
V případě požáru budeme na hasiče čekat možná až dvojnásobně dlouho. Kvůli razantním rozpočtovým škrtům schválených vládou pro následující dva roky totiž bude podle těch nejčernějších ekonomických scénářů nutné propustit 3000 hasičů, což je třetina sboru,
a zavřít až dvě třetiny současných hasičských stanic.
Vyplývá to z interního materiálu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, který další možný vývoj nastiňuje a který má Právo k dispozici.
Hasiči nyní hospodaří s necelými sedmi miliardami korun a vládní střednědobý výhled počítá s tím, že v příštím roce dostanou jen 5,8 miliardy a v roce 2014 budou muset vyjít s částkou ještě o dalších šest set miliónů nižší.
To je podle výpočtů vedení pro hasičský sbor doslova likvidační, už v současné době totiž hasiči podobně jako policisté se svým rozpočtem balancují na hraně.
Výhled na další roky by podle nich znamenal návrat do sedmdesátých let minulého století, kdy byl sbor poloprofesionální a opíral se do velké míry o dobrovolné hasiče.
„Znamenalo by to zvýšení dojezdových časů z dnešních 10 minut na zhruba 20 minut a také snížení počtu hasičských stanic pouze na úroveň bývalých okresních měst,“ uvádí se v této souvislosti v interním dokumentu vedení hasičů s tím, že ze současných více než dvou set stanic by jich na celou republiku zbylo jen kolem sedmdesáti.
Generální ředitel sboru Drahoslav Ryba se k rozpracovaným scénářům nechtěl vyjadřovat s tím, že podrobnou analýzu možných dopadů seškrtaného rozpočtu dostane na stůl nejdříve ministr vnitra Jan Kubice.
Zároveň Ryba připustil, že pokud budou vládou schválená čísla skutečně platit, bude tzv. říznutí „do živého“ nevyhnutelné.

Hrozí omezení výkonu služby
„Již nyní je nereálné dále spořit jen v provozu a investicích. Při schválení dalšího sníženého rozpočtu by byl dopad do všech částí sboru a jeho celková činnost by se musela změnit. A při takovémto snížení by dopad byl zjevně i do přímého výkonu služby,“ řekl k tomu šéf hasičů.
Zatímco vedení sboru zatím možné negativní dopady škrtů do praxe opatrně připouští, hasičské odbory varují před ohrožením životů a majetku občanů.
„Schválené údaje pro rok 2013 a 2014 v těchto letech nezabezpečí ani základní chod hasičského záchranného sboru, a pokud nebude rozpočet dodatečně posílen alespoň na letošní úroveň, dojde k přímému ohrožení bezpečnosti obyvatel České republiky,“ konstatoval šéf hasičských odborů Zdeněk Oberreiter.
Analýzu možných dopadů vládních úspor má vedení hasičského sboru odevzdat ministrovi vnitra nejpozději příští týden a stejnou analýzu má šéfovi resortu předložit i policejní prezidentPetr Lessy.
Ten na negativní důsledky škrtů na prácipolicieupozorňuje již delší dobu, zároveň ale se ale dosud s ministrem nedokázal shodnout na reorganizaci policie. Tu po něm Kubice vyžadoval s tím, aby se v rámci úspor seškrtaly vedoucí důstojnické funkce a naopak se podpořila policejní práce v terénu.

Jakub Troníček,Právo


-14.2.2012

Šest tisíc hasičů řídí tři tisíce úředníků
Stát nemá na hasiče a musí na nich ušetřit miliardy, alespoň podle úsporných záměrů vlády. Zatímco v roce 2008 šlo ze státního rozpočtu na hasičský záchranný sbor 8,9 miliardy, v roce 2014 to má být pouze 5,2 miliardy korun. Na novou techniku a další investice je letos určeno pouze 276 miliónů korun. V roce 2010 to byla ještě miliarda.

Podle ekonomických analytiků by se však hledání, jak snížit výdaje, mělo zaměřit zejména na tři tisíce zaměstnanců, kteří tvoří řídící a organizační složku Hasičského záchranného sboru. Hasičů, se kterými se setkáváte při požárech, je totiž v republice šest tisíc. Poměr jeden úředník na dva hasiče je podle analytiků pozoruhodný.
Propouštět se ale mají hlavně lidé, kteří jezdí k zásahům, omezovat se mají počty hasičských stanic.
Možná proto se objevují názory, že tzv. úspory jsou začátkem snahy tuto službu privatizovat,
říká šéf Odborového svazu hasičů Zdeněk Oberreiter.

„Lidi, kterým shoří dům, fabrika či dílna, nebude ale redukce sboru zajímat. Navíc hasiči nemohou jít k ohni pěšky řekl šéf hasičských odborů Zdeněk Oberreiter
Šetřit na hasičích, jak zamýšlí vláda v nejbližších třech letech, by se nemuselo vyplatit a společnost by místo úspor spíše mohla ztratit.
Hasiči totiž ročně zachrání hodnoty kolem osmi miliard. K tomu je třeba připočítat i jejich asistence při dopravních nehodách, živelních katastrofách, spadlých střechách, stromech atd.

Nesmyslných nápadů je hodně
Nápadů na úspory je hodně, část z nich je přinejmenším diskutabilní. Podle platné legislativy musí být hasiči u ohně do deseti minut. Po úsporách, které by měly zredukovat počet hasičských stanic, bude třeba časy dojezdu pozměnit a bude zase vše v „pořádku“. „Lidi, kterým shoří dům, fabrika či dílna, nebude ale redukce sboru zajímat. Navíc hasiči nemohou jít k ohni pěšky,“ podotýká Oberreiter.
Rok od roku roste cena pohonných hmot. Zvyšuje se i cena speciálních hasiv. Stavějí se stále vyšší budovy, ze zcela nových materiálů. Tomu všemu musí odpovídat hasební technika. Roste i cena speciálních oděvů chránící hasiče.
K ohni také nemůže přijet jen řidič požárního vozu, který by po zaparkování si sám natáhl hadice, pustil do nich vodu a sám uhasil například požár velké průmyslové haly naplněné lahvemi propan-butanu.

Nejezdit ke každé kočce na stromě
Moudrých rad dostávají hasiči hodně. Například tu, aby nejezdili ke každé kočce, která uvízne na stromě a bojí se dolů, či ke každému rampouchu. Takové služby by se měly zpoplatnit a ti, kdož by takovou službu požadovali, by za ni měli platit či si ji objednávat.
Podle Oberreitera však řadu činností již hasiči zpoplatnili. Těžko však zpoplatnit všechny činnosti, jakými je záchrana životů a majetku. Nelze dosti dobře před výjezdem k dopravní nehodě zjišťovat, zda si dotyčný, který leží v troskách auta, službu předplatil.

Šetří se na prevenci
Snaha uspořit za každou cenu se projevuje i při prevenci. Klesá počet preventivních prohlídek a kontrol. Je otázka, zda se to ale státu vyplatí. Každý požár například na diskotéce, která probíhá v nevyhovujících prostorách a kde například chybí únikové východy, může způsobit ztráty na životech. Pak bude na místě otázka pro právníky, kdo za to ponese odpovědnost a bude hradit náklady.

Jiří Vavroň,Právo-2.2.2012

Nový kabát pro 112 - Dne 11. února 2012 si Evropané připomenou Evropský den 112.
Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie. Česká republika se má v této oblasti čím pochlubit, protože její systém linky 112 a její technologie představuje evropskou špičku. To ostatně dokládá ocenění, které Hasičský záchranný sbor ČR jako příjemce linky 112 v České republice obdržel od Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA).
Oceněno bylo špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR a implementace progresivních směrů v oblasti eCall (automatizované tísňové volání z vozidel).

I přes všechna ocenění a uznání nemá linka 112 v Čechách své jednotné logo.
Můžete to změnit!!!
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a HZS krajů vyhlašuje soutěž pro děti
„Nový kabát pro 112“ Vymyslete a namalujte lince 112 logo.

Podmínky účasti:
Zašlete obrázek loga „112 SOS“ do 15. dubna 2012 na adresu:
MV – generální ředitelství HZS ČRKloknerova 26
Poštovní přihrádka 69148 01 Praha 414
Nebo elektronicky na adresu:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz
Na obálku nebo do předmětu uveďte heslo soutěže "112“
Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, bydliště, Vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu.
Maximální velikost obrázku by neměla být větší než formát A4 nebo 2 MB
Logo musí obsahovat číslici 112 a písmena SOS
Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami uvedenými v Zákoně č.398/2006 Sb. (Autorský zákon) a dává svolení HZS ČR k využívání zaslaných obrázků k propagačním účelům.
Vítězové budou oceněni na Dni prevence v Expozici požární ochrany ve Zbirohu dne5. května 2012 a všechna loga zveřejníme na stránkách www.hzscr.cz
V případě dotazů kontaktujte:kpt. Mgr. Nicole Zaoralová,nicole.zaoralova@grh.izscr.cz, mob. 602 215 142
Podrobné informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.hzscr.cz/soutez

-26.1.2012

Požární ochrana se podle hasičských odborů může zhoršit na úroveň roku 1972, kdy byly hasičské stanice jen v okresních městech. Podle odborářů to hrozí v případě, že by rozpočet hasičů do roku 2014 klesl na asi 5,2 miliardy, jak s tím počítá střednědobý výhled rozpočtu ministerstva vnitra. Bylo by nutné propustit až 3000 hasičů, řekl na dnešní tiskové konferenci předseda Odborového svazu hasičů Zdeněk Oberreiter. Sbor nyní čítá přes 9000 hasičů. Před významnými škrty v rozpočtu před několika dny varoval i šéf hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba.
Hasiči podle něho hospodařili v roce 2010 se sumou zhruba 8,5 miliardy korun, v loňském roce se rozpočet snížil asi na 6,9 miliardy. Letos má sbor podle Ryby k dispozici přes 6,8 miliardy korun. Podle údajů odborů by měl rozpočet v příštím roce klesnout na asi 5,8 miliardy a v roce 2014 ještě o dalších zhruba 600 milionů korun.
Pokud se střednědobý výhled naplní, nemají hasiči podle odborářů jiné řešení než propouštět. "Provozní prostředky nemají rezervu, investiční výdaje jsou téměř nulové, v tom případě by bylo potřeba snížit početní stavy o 3000 hasičů," řekl Oberreiter. Sbor by tak podle něj musela opustit jedna třetina hasičů, tedy celá jedna směna. Upozornil v této souvislosti na to, že hasičů, kteří vyjíždějí k zásahům u požárů nebo nehod, je asi 6600.
Ryba v úterý uvedl, že mzdy a související výdaje tvoří 77 procent rozpočtu. Pokud by se mělo dál škrtat, muselo by se to podle něho týkat této oblasti.
Podle Oberreitera by se škrty odrazily v prodloužení dojezdové doby. Podobně se v úterý vyjádřil i Ryba, který řekl, že další větší škrty v rozpočtu hasičského sboru by se projevily například pozdějšími příjezdy hasičů k událostem a možná i snížením profesionální úrovně při zásazích.
V souvislosti s desetiprocentním snížením tarifních platů, které se v rámci vládních úsporných opatření odehrálo v loňském roce, Ryba řekl, že příjmy v rámci hasičského sboru klesly průměrně o sedm procent. "Většina těch hochů, kteří mizejí
vtom zakouřeném sklepu nebo v tom zakouřeném baráku, tak domů nesou 14.000 až 16.000 korun. (...) Toto ti lidé nesou domů za 240 hodin měsíčně strávených na pracovišti," řekl dnes k platům hasičů velitel čety hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jiří Jílek.
Opoziční ČSSD delší dobu prosazuje to, aby byl hasičský sbor financován z více zdrojů, podílet by se na něm prý měly například pojišťovny, které kvůli zásahům hasičů šetří peníze. Stínový ministr vnitra za ČSSD Jeroným Tejc dnes zopakoval, že ročně by od nich ministerstvo vnitra mohlo dostat asi miliardu korun, peníze by šly profesionálním i dobrovolným hasičům.

Autor:ČTK

Propouštění u hasičů? Bude ohrožena bezpečnost občanů
Návrh výdajů z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR je pro rok 2012 o 150 milionů nižší, než letos. Protože budou platy příslušníků a občanských zaměstnanců v roce 2012 zachovány ve stejné výši, jediným řešením je výrazné propuštění, řekl předseda odborů hasičů Zdeněk J. Oberreiter.
Navrhované úspory je podle odboráře možné dosáhnout pouze propouštěním lidí. "To je možné jen při snížení početních stavů příslušníků a občanských zaměstnanců o 354 lidí," uvedl předseda.Zpráva se zabývá tím, že návrh rozpočtu na rok 2012 počítá s výdaji ve výši 52 756 658 tisíc korun, z toho pro Hasičský záchranný sbor ČR je rozpočtována částka 6 696 678 000 korun. Podle střednědobého výhledu měl rozpočet HZS ČR klesat z 6 696 678 000 korun v roce 2012, přes 5 804 000 000 korun v roce 2013 až na 5 197 424 000 korun v roce 2014. "Nesmyslnost, ale zároveň i nebezpečnost, takových škrtů v rozpočtech bezpečnostních sborů lze dokázat přepočtem nižších rozpočtů na nutnost zrušení míst příslušníků hasičského sboru. Při seškrtání rozpočtu na rok o 1 840 329 000 korun by bylo nutné zrušit 3680 míst příslušníků, to je 56 procent hasičů v přímém výkonu služby, což znamená zrušit 178 stanic, což je 75 procent ze současných 238 hasičských stanic," vysvětlil předseda.Podle jeho vyjádření je při porovnání s návrhem na rok 2012 bez prostředků EU návrh celkových výdajů pro rok 2013 nižší celkem o 5 477 313 000 korun a pro rok 2014 nižší o 8 874 815 000 korun."Realizací tohoto razantního snížení by resort MV nemohl plnit zákonné činnosti a byla by zásadním způsobem ohrožena bezpečnost a vnitřní pořádek, ochrana obyvatel, funkce integrovaného záchranného systému, požární ochrana a další oblasti činností, které resort MV zabezpečuje. Ke střednědobému výhledu je nutno uvést, že schválené celkové výdaje MV pro rok 2013 a 2014 nezabezpečí v těchto letech ani základní chod a činnosti jednotlivých subjektů v působnosti MV, pokud nebude návrh rozpočtu na tyto roky dodatečně posílen, a to alespoň na úroveň roku 2012," ukončil Oberreiter.


-24.1.2012

20 tisíc ohňů loni pálilo hasičům prsty, 129 lidí při požáru zemřelo.
Praha - Hasiči v minulém roce zasahovali u 20 511 požárů, ve srovnání s rokem 2010 jde o téměř pětinový nárůst. Celkem za celý minulý rok napočítali v ČR 21 125 ohňů, zemřelo při nich 129 lidí. Jde o srovnatelný počet jako v roce 2010, kdy požáry sebraly 131 životů. Hasiči loni naopak zachránili 12 015 lidí.
trační foto
Jednotky požární ochrany loni zasahovaly u 101 101 mimořádných událostí, což je v meziročním srovnání zhruba devítiprocentní pokles. Z ohrožených prostor požárníci evakuovali 30 351 lidí. Při zásazích se zranilo 405 hasičů, z toho 303 profesionálních. Jen při požárech se zranilo celkem 1 152 lidí, což je podle šéfa hasičského záchranného sboru Drahoslava Ryby nejvyšší počet od roku 2001. Požáry loni způsobily škodu za 2,2 miliardy korun.
Za požáry loni nejčastěji stály technické závady, které mohly za 2 764 ohňů. Na druhé místo hasiči řadí s 2 087 případy nedbalost dospělých. Třetí nejčastější příčinou požárů bylo podle statistik úmyslné zapálení. Hasiči v minulém roce zaznamenali 1 838 takových případů, oproti roku 2010 jde o víc než dvanáctiprocentní nárůst.

Zdroj:ČTK

-15.1.2012

Slavnostní odhalení desky na paměť transportů na vlakovém nádraží v Bohušovicích nad Ohří.
Právě přes toto nádraží byly v letech 1941 - 1945 deportovány desetitisíce židovských občanů
do terezínského gheta a dál do vyhlazovacích táborů.
Odhalení proběhlo v neděli 15.ledna 2012 ve 14:30 na 1. nástupišti bohušovického nádraží.

fotogalerie
Návrat na obsah
TOPlist