součastnost - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

součastnostNěkolik údajů ze současnosti:
Členská základna SDH má 61 členů
Průměrný věk 41roků
Průměrná délka členství v našem sboru je 16 let.
Možno říci, že jsme tedy sborem dospělých.
Výbor SDH je 16 členný se dvoučlennou kontrolní a revizní radou


Sbor disponuje nejmodernější požární technikou mezi SDH okresu. Může se pochlubit velmi dobrou spoluprací s městským úřadem a musí ocenit pomoc, která je mu poskytována starostou města p. Ivo Hynlem.

Ve sboru dobrovolných hasičů Bohušovice n.O. jsou tedy všechny předpoklady pro pokračování práce našich předků do budoucnosti.   


Dovolte mi citovat základní ustanovení „Malého katechismu hasičského“, který v otázkách a odpovědích sestavil v 1897 pan Evžen Kormunda, jednatel župy Podřipské, řídící učitel v Dolánkách, mimo jiné pradědeček naší členky, paní Kamily Čvančarové.


Cituji :

Co je to hasičství?
Hasičství je nejkrásnější výkvět humanity, protože má zásadu nejvyššího zákona mravního, jež ukládá člověku lnouti k bližnímu s láskou, která v okamžiku, kdy bližnímu hrozí nebezpečí, neštěstí a zármutek, zapomíná sám na sebe i obětuje pro něho všechno.


Kdo je hasič vůbec?
Hasič je statečný, obětavý a dobrý člověk.

Kdo jest český hasič?
Český hasič je statečný člen  národa malého, na všech stranách od nepřátel obklíčeného.


Co jest tedy povinen?
Jest povinen vedle krásné povinnosti hájit životy a statky spoluobčanů svých, ještě  stejně velikou povinností hájit statky národní.


Kdo má tedy býti hasičem?
Hasičem má být pouze muž zdravý, nezištný, bezúhonný, bodrý, charakterní, statečný a odhodlaný, na kterého může národ i v zápase národním spoléhati.


Co je k tomu přirozeně nutí?
K tomu jej nutí čistá láska ku svému domovu, ku svým spoluobčanům a rodákům a proto stává se jím dobrovolně.


Co tvoří dobrovolní čeští hasiči?
Dobrovolní čeští hasiči tvoří kruh mužů bratrské lásky  a spoluobčanské ochoty, mužů na zavolání v každém nebezpečí pomoc nesoucích a při tom páskou vlastenecké (národní) jednotlivostí spojených.


Který úkol mají hasiči?
Úkolem hasičů jest hasiti oheň požárem zachváceného majetku a plamen, jenž neustále ohrožuje národní naše bytí.


Co chceme docílit?
Chceme si získat vlastní silou úcty, vážnosti a lásky u veškerého občanstva – chceme šířením národního vědomí, hrdostí a pravé cnosti občanské vydobýti si významného místa v našem národním životě.


Co nás k tomuto cíli povede?
K tomuto cíli nás povede láska ku práci hasičské; nadšení pro naše povinnosti a práva. Hleďme nejdříve vymítiti z našich řad živly podvratné, členy netečné – a rozmnožujme je  členy řádnými, činovníky svědomitými. Heslem našim budiž :


„Ni lesk, ni slávu, ni zisk! Leč pomoc spoluobčanu a národu milému!“Návrat na obsah
TOPlist