povodeň v roce 2002 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

povodeň v roce 2002

Pamětní Svatováclavské listy:
Sbor dobrovolných hasičů v Bohušovicích nad Ohří  v 2006 oslavil 130. výročí od svého založení.
Členskou základnu Sbor dobrovolných hasičů  v  Bohušovicích nad Ohří  ( dále jen SDH) v současné době tvoří 57 členů,  z toho 7 žen. Má zvolen 13 členný výbor (2 ženy) a tříčlennou kontrolní a revizní radu (1 žena). 19 členů SDH je zařazeno do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) o dvou zásahových družstvech jako jednotka požární ochrany 3. stupně.

Povodeň v 2002. Po vyhlášení krizového stavu Ústeckým krajem a přednostou OkÚ  dne 13. srpna 2002 zahájil svoji činnost krizový štáb města. Na základě ujednání členové SDH stavěli ochranné hráze proti záplavě, podíleli se na přípravě a provedení evakuace občanů.Ta proběhla ve dvou vlnách ve dnech 14. a 15. srpna vždy za účinné pomoci hasičů.

Pamětní Svatováclavský list

Evakuováno bylo celkem na 2.100 občanů, po evakuaci zajišťovali střežení bytových domů evakuovaných občanů. Střežení bylo prováděno nepřetržitě stálou hlídkovou službou do návratu obyvatel. Na střežení se podíleli také příslušníci České armády a Policie ČR. Členové SDH účinně pomáhali po vodě dopravovat potraviny a pitnou vodu do sousedního Terezína, který nebyl po komunikaci přístupný. Ihned po opadnutí vody se vedle pokračující hlídkové činnosti hasiči zapojili do úklidových prací. Hasiči při výkonu služby byli zdravotně ohroženi, protože přicházeli do styku s vodou (splašky z celého území státu, uhynulá domácí zvířata a uhynulé ryby) a proto museli podstoupit nutná zdravotnická opatření. Celková doba nasazení hasičů trvala 21 dní, z toho po dobu 10 dní byli ve službě 24 hodin denně, zbývající dny pracovali v prodloužených denních směnách.
Činnost hasičů na místě v průběhu prací ocenil hejtman Ústeckého  kraje Ing. J.Šulc, zástupce velení armády generál Padělek a přednosta Okresního úřadu J. Pol.
Pomoc a součinnost našich hasičů ocenili i příslušníci mobilní brigády, profesionální hasiči z povolání, kteří svojí technikou zajišťovali odčerpávaní vody ze zaplaveného území.
Město Bohušovice n. O. ocenilo práci svých dobrovolných hasičů finanční odměnou ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů a udělením Čestného uznání.

poděkování starosty města
foto z povodní

Hasičský záchranný sbor ČR
– v roce 2002 - zasáhly naši zem rozsáhlé povodně. Tato největší živelní pohroma moderní historie, která v mnohém překonala povodně v 1997, za sebou zanechala 17 mrtvých, mnoho zraněných a astronomické majetkové škody. Jedním ze symbolů katastrofálních povodní v 2002 se stali hasiči, respektive jejich nezměrné úsilí o záchranu životů a ochranu majetků lidí. Profesionální a dobrovolní hasiči byli všude. Nejenže občany obětavě zachraňovali z postižených míst a evakuovali je, ale s  enormním nasazením pomáhali budovat i protipovodňové bariéry, čerpali vodu ze zatopených prostor, zajišťovali varování obyvatelstva, postiženým zajišťovali humanitární pomoc a nouzové přežití atd. Jen pro ilustraci - v průběhu povodní složky integrovaného záchranného systému evakuovaly více než 120 000 lidí a dalších 3 374 osob muselo být zachráněno. K záchraně musely být mnohdy nasazeny čluny a dokonce vrtulníky. Jednotky požární ochrany ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému  musely likvidovat i havárie s únikem nebezpečných chemických látek, ke kterým došlo v souvislosti s povodněmi.
Povodně se podařilo úspěšně zvládnout i díky novému vybavení pro řešení povodní a díky rozsáhlým organizačním a funkčním změnám, které Hasičský záchranný sbor ČR prodělal na přelomu tisíciletí, a které vycházely i ze zkušeností předchozích povodní. HZS ČR složený ze 14 krajských sborů (namísto dosavadních okresů) a posílený o oblast civilní ochrany, která přešla pod Hasičský záchranný sbor ČR, s definovanými nově schválenou krizovou legislativou, úspěšně čelil živelní pohromě nebývalých rozměrů a koordinoval záchranné a likvidační práce s úctyhodnou efektivitou. Hasiči tehdy při vůbec nejmasivnější záchranné operaci novodobé české historie tvořili páteř a rozhodující složku integrovaného záchranného systému, který byl na přelomu tisíciletí nově legislativně upraven.
Kromě dobře nastaveného systému a moderního protipovodňového vybavení byla základem úspěchu i samotná kvalita záchranářů. Tisíce hasičů a mnohých dalších museli tehdy nasadit veškerý svůj um, znalosti, improvizační umění a mnohdy museli i riskovat vlastní životy pro záchranu těch ostatních. Dokladem je i to, že při povodních přišel o život jeden hasič a 136 dalších utrpělo zranění.
Při tomto historicky vůbec největším nasazení dobrovolných a profesionálních hasičů bylo do záchranných a likvidačních prací v souvislosti s povodněmi  v 2002 zapojeno  více než 24  000 hasičů zařazených do všech druhů jednotek požární ochrany (příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek hasičských záchranných sborů podniků), kterým  v rámci nově budovaného integrovaného záchranného systému  samozřejmě pomáhaly i tisíce dalších záchranářů.
Hasičský záchranný sbor ČR během povodní  prokázal připravenost a schopnost plnit své úkoly i za velmi složitých  podmínek.

Policie ČR
Policie ČR plní v období vzniku, průběhu a po skončení povodně úkoly, vyplývající ze zákona o Policii České republiky. Činnost příslušníků služby pořádkové policie je zaměřena na ochranu bezpečnosti osob a majetku v zaplavených a evakuovaných oblastech, zajištění veřejného pořádku v postižených oblastech i místech ubytování evakuovaných osob. Složka dopravní policie se spolupodílí na stanovování evakuačních tras, zabezpečení jejich průchodnosti a bezpečnosti. Nezastupitelnou roli má v těchto situacích Letecká služba Policie ČR, která provádí rychlý průzkum ohrožených oblastí a ve spolupráci s policisty zásahových jednotek se podílí také na záchraně a evakuaci osob.

Armáda ČR
Na základě rozhodnutí vlády ČR je jedním ze základních úkolů ozbrojených sil kromě zajištění obrany ČR také pomoc a připravenost k řešení krizových situací nevojenského charakteru v souvislosti s živelními, ekologickými či průmyslovými haváriemi  a katastrofami.
Útvary a zařízení AČR mají v rámci IZS své nezastupitelné místo při plnění humanitárních úkolů civilní ochrany, záchranných, vyprošťovacích a dalších neodkladných pracích při pohromách, nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí (požáry, povodně, hromadná neštěstí, průmyslové havárie…)
Slouží jako podpora a doplnění zákl. složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Sdružení    hasičů     Čech,   Moravy   a   Slezska ( dále jen SH ČMS nebo sdružení)
je občanským sdružením, které působí na úseku požární ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
SH ČMS je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.
Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.
SH ČMS v souladu s výše uvedeným cílem své činnosti pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám při předcházení požárům, při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, při odstraňování následků těchto událostí, při působení na mládež, její výchově k dodržování zásad požární bezpečnosti a jejím získávání pro aktivní členství i práci, při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany, jakož i ediční a publikační činnost, dokumentaci historie PO a při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Členská základna
U sdružení hasičů ČMS je dle Výroční zprávy za rok 2005 sdruženo celkem 325 385 občanů ČR všech věkových skupin a z toho je 40 940  mládeže do 18 let věku,  což posouvá toto sdružení mezi jedno z nejpočetnějších sdružení v ČR. Sdružení působí na celém území ČR od ústředí až po samotné sbory dobrovolných hasičů. V současné době jsou pod hlavičkou sdružení tyto organizační články: ústředí (Kancelář sdružení), 14  krajských sdružení hasičů,  77 okresních sdružení hasičů,   7 956  sborů dobrovolných hasičů, 2 Ústřední hasičské školy a Centrum hasičského hnutí Přibyslav.
Kulturně společenské akce organizačních článků
Sdružení hasičů a jeho organizační články působí v největší míře v obcích, kde jsou kolikrát i jedinou fungující organizací zabezpečující kulturní život obce  pořádáním zábav, plesů, různých soutěží a v neposlední řadě  hasičských soutěží. Členové sdružení jsou pro obec prospěšní i pomocí na úseku prevence a i při různých akcích pořádaných obcí.

články k povodním:

Odborný časopis požární ochrany - 150 HOŘÍ
zpráva o využití veřejné sbírky ČLOVĚK V TÍSNI při ČT
souhrná zpráva o povodni v srpnu 2002 - Povodí Labe
Návrat na obsah
TOPlist