zásahy SDH v roce 2009 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

zásahy SDH v roce 2009

zásahy
 

Datum

èas nahlášení

èas pøíjezdu

km

místo zásahu

událost

objekt

popis

èlenové zásahu

17

23.12.2009

18:10

18:27

1

Bohušovice nad Ohøí, ÈSLA 290

Technické havárie

rodiný dùm - sklep

Byla zjištìna prasklá vodovodní pøípojka do opuštìného domu. Bylo provedeno uzavøení vodovodní pøípojky.

Šulc, Jonáš, Èvanèara, Benda, Èáp, Malík

16

9.10.2009

23:01

 

0

Trávèice

požár

u bývalého kravína - váha

Jednotka nezasahovala, pøed výjezdem ze zbrojnice byla odvolána, že není potøeba z dùvodudu malého požáru.

Šulc, Benda, Jonáš, Èáp, Malík, Tvrdík

15

11.8.2009

17:15

17:35

5

Nové Kopisty

požár

stoh slámy - za kravínem

Bylo provádìno dohašování stohu. Zbytek vyhoøelého stohu byl majitelem rozebírán a následnì proléván vodou. Pøi zásahu došlo k poruše èerpadla na vozidle CAS. Porucha byla nahlášena na operaèní støedisko do Ústí nad Labem, aby vozidlo výjmula z výjezdu než bude opraveno.

Šulc, Jonáš, Barcal, Benda, Tvrdík

14

6.8.2009

12:00

12:20

5

Nové Kopisty

požár

stoh slámy - za kravínem

Po pøíjezdu na místo události byla vystøídána jednotce SDH Terezín. Od cca12.20 hod. do 18.00 hod. byl provádìn dohled u dohoøívajícího zbytku stohu, vèetnì lokalizace vzniklých ohòù na okraji požáøištì.

Šulc, Jonáš, Benda, Barcal, Èáp. Kirchner, Tvrdík, Vokál

13

5.8.2009

23:02

23:17

5

Nové Kopisty

požár

stoh slámy - za kravínem

Pøi požáru stohu bylo provádìno zábránìní dalšího šíøení ohnì po stohu a stoh byl technikou majitele rozdìlen.

Šulc, Benda, Jonáš, Èáp, Malík

12

23.7.2009

18:31

18:45

6

silnice 2474

Živelná pohroma - Vìtrná smrš

komunikace - úsek od Bohušovické mlékárny k obci Brozany nad Ohøí

Jednalo se o odstranìní ètyø spadlých stromù do komunikace mezi Bohušovickou mlékárnou a obcí Bròany a kontrola silnice až po obec Brozany nad Ohøí.

Šulc, Benda, Jonáš, Èáp, Malík

11

11.7.2009

11:45

 

0

Bohušovice nad Ohøí, Zahradní 361

požár

panelový dùm - byt

Jednotka nezasahovala, byla odvolána pøed výjezdem.

Èvanèara, Èáp, Mihulka, Tvrdík

10

3.7.2009

18:38

19:09

10

Lovosice, ul.Osvoboditelù èp.940/43,940/41,940/45,940/47

Živelná pohroma - Povodeò

panelový dùm - sklepní prostory

Pøi zásahu bylo provádìno odèerpávání vody ze zatopených sklepù a výtahových šachet v Lovosicích v ulici Osvoboditelù èp.940/41,940/43,940/45,940/47. Po zásahu byl projekt pøedán nájemníkùm.

Šulc, Jonáš, Èáp, Èvanèara, Benda

9

25.6.2009

10:18

10:26

3

Terezín, ul.Pražská

Dopravní nehoda - Silnièní hromadná nehoda

silnice u parku

Dopravní nehoda dvou autobusù v ul.Pražská v Terezínì. Bylo provedeno vyprošování osob z havarovaných vozidel.

Šulc, Benda, Jonáš, Mihulka, Vokál

8

19.5.2009

9:42

10:05

5

Terezín, Pražská 328

požár

firma Dyntec - sklad obalového materialu

Jednalo se o tématické cvièení

Èvanèara, Jonáš, Benda

7

16.4.2009

15:30

15:45

1

Bohušovice nad Ohøí, Masarykova

Únik neb. chem. látky - Ropného produktu

komunikace pøed kinem

Pøi poruše osobního vozidla došlo k úniku ropných látek na místní komunikaci. Skvrna byla o velikosti 2 m2.  Pøi zásahu byl použit sorbent.

Šulc, Jonáš, Tvrdík

6

22.3.2009

19:46

19:56

1

Bohušovice nad Ohøí, Lipové námìstí , ulice Brozanská

požár

plastový kontajner

Jednalo se o požár plastového kontajneru na papír. Kontajner byl hašen vysokotlakým proudem, postupnì byl rozebrán a hašen. Kontajner byl zcela znièen.

Šulc, Jonáš, Benda, Tvrdík, Mihulka, Malík

5

21.3.2009

18:18

 

7

Hostìnice

požár

rodiný domek - støecha

Jednotka nezasahovala, bìhem cesty k zásahu jsme byli odvoláni, že není potøeba naší pomoci.

Šulc, Èvanèara, Benda, Kirchner, Barcal, Èáp, Tvrdík

4

4.3.2009

19:00

19:15

2

Bròany 140

požár

bytový dùm - okolo  komína v celé délce

Byla provedena kontrola komínu v celé délce po vyhoøení sazí. Po pøíjezdu jednotky byly saze již vyhoøelé. Uživatel komína byl upozornìn, aby nechal celý komín opravit, nebo je v dezolátním stavu.

Šulc, Jonáš, Grunt, Èvanèara, Benda, Tvrdík

3

15.2.2009

4:57

5:23

3

Hrdly - drážní objekt

požár

travnatý prostor

Požár travnatého porostu u vlakové zastávky o rozloze cca 10 m2.

Šulc, Mihulka, Èáp, Benda, Tvrdík

2

14.2.2009

22:40

22:55

3

Hrdly - drážní objekt

požár

travnatý prostor

Po pøíjezdu na místo byl požár jíž uhašen.

Šulc, Jonáš, Èáp, Mihulka, Tvrdík, Kirchner

1

31.1.2009

4:17

4:37

2

Mezi obcí Bohušovice - Travèice

požár

stoh slámy

Jednalo se o požár stohu slámy, který se nechal za asistence dohoøet

Šulc, Jonáš, Èáp, Mihulka, Tvrdík, Kirchner

Návrat na obsah
TOPlist