zásahy SDH v roce 2010 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

zásahy SDH v roce 2010

zásahy
 

Datum

èas nahlášení

èas pøíjezdu

km

místo zásahu

událost

objekt

popis

èlenové zásahu

16

16.11.2010

23:08

23:20

1

Bohušovice nad Ohøí

požár

prodejna potravin na sídlišti

Jednalo se o požár prodejny potravin. Po pøíjezdu se jednotka podílela na dohašovacích pracech a vyklízení požáøištì.

Šulc st., Jonáš, Èáp,
Èvanèara,
Barcal M., Šulc ml., Malík

15

15.10.2010

16:40

16:58

3

Bròany è.p.42

požár

rodinný dùm, kotelna

Jednalo se o požár døeva v kotelnì, který byl pøed pøíjezdem jednotek uhašen. Jednotka pomáhala vyklízením a èerpáním vody z kotelny.

Šulc st., Jonáš, Èáp, Barcal M., Šulc ml., Malík

14

10.10.2010

9:08

9:25

3

Hrdly è.p.2

požár

firma Emco

Jednalo se o tématické cvièení v areálu firmy Emco. Požár byl simulován v v pátém patøe.

Šulc st., Jonáš, Èáp, Tvrdík

13

18.9.2010

15:15

15:20

2

Bohušovice nad Ohøí

požár

drážní domek

Jednalo se požár opuštìného drážního domku. Jednotka se podílela jedním proudem C uvòitø budovy a vysokotlakem z venkovních prostorù.

Šulc st., Jonáš, Barcal M., Quirsfeld, Šulc ml.

12

3.9.2010

22:10

22:20

7

Rochov 24

požár

zemìdìlské stavení

Jednotka provádìla doplòování vody vozidlem CAS 25 z místní požární stanice na místo zásahu.

Šulc st., Èáp, Malík, Barcal M., Tvdík,
Šulc ml., Quirsfeld

11

8.8.2010

6:00

8:00

83

Srbská Kamenice

povodeò

zaplavené RD

Jednotka provádìla èištìní propuskù v obci Srbská Kamenice. Dále èištìní, øedìní èerpání sklapních prostor èp.55, èp.206. Po doplnìní vody ze zdroje pøejela jednotka do obce Všemily, kde bylo provádìno èerpání studny u èp.60. Jednotka pøed odjezdem pøejela do obce Jetøichovice, kde odèerpávala vodu ze sklepních prostor místního hotelu.

Šulc st., Barcal M., Benda, Èapek, Jonáš, Malík, Tvrdík,      Šulc ml.

10

7.8.2010

16:25

17:00

8

Miøejovice, ul.Bøezinova

povodeò

rozestavìný dùm

Jednalo se o èerpání pøed rozestavìným RD o rozloze 10x10x0,5 m.

Šulc, Barcal J., Benda, Èvanèara, Malík, Tvrdík

8

17.7.2010

09:05

09:23

1

Bohušovice nad Ohøí,
ul. pod pivovarem

vìtrná smrš

spadlý strom, zahrádky u è.p.151

Jednalo sspadlý strom o délce cca 25 m a prùmìru cca 1 m. Strom spadl pøez tøi zahrádky, na jedné znièil boudu na náøadí. Strom byl rozøezán a odklizen.

Šulc, Jonáš, Èvanèara, Benda, Mihulka

7

14.7.2010

02:15

02:26

1

Bohušovice nad Ohøí,
ul. pivovarská

požár

osobní vozidla

Jednalo se o požár dvou osobních vozidel v ul. Pivovarská. Jednotka se podílela na doplòování vody, první výjezd cca 1.500 l. Po odjezdu prvního výjezdu bylo provádìno hlídání místa požáru a ochlazování pøilehlé budovy è.p. 365

Šulc, Jonáš,
Barcal

6

4.7.2010

15:05

15:30

5

Hrobce

požár

u kolejištì

Jednotka provádìla samostatný zásah u požáru travnatého porostu a køovin podle kolejí ÈD v lokalitì Hrdly. Použity jednoduché hasební prostøedky. 1 proud C a 1 proud vysokotlaké vody.

Benda, Èáp, Èvanèara, Jonáš, Barcal

5

11.52010

00:52

01:25

15

Øepnice

požár

stodola

Jednalo se o požár slámy ve stodole. Bylo provádìno hašení proudem C a vyklízení slámy ze stodoly a její prolévání vodou.

Šulc, Jonáš, Benda, Èáp, Tvdík

4

6.5.2010

22:45

22:55

2

Bròany

požár

Dvùr u è.p.8

Jednalo se o požár skládky ve dvoøe statku è.p.8 v Banech

Šulc, Jonáš, Benda, Èáp, Tvrdík

3

30.4.2010

17:44

17:55

4

Terezín, Èeské Kopisty

požár

šance a  bývalý kravín

Jednalo se o požár suchého travnatého porostu o rozloze cca 1 hektar, jednotka doplòovala vodu a hasila jedním proudem C. Po uhašení byla pøevelena na další požár suchého porostu u Èeský Kopist. Tento požár byl o rozloze cca 5 hektarù. Jednotka se podílela na hašení jedním proudem C a doplòováním vody. Po lokalizaci požáru bylo provádìno dohašení vysokotlatým proudem.  

Šulc, Jonáš, Èáp,Tvrdík, Malík, Kirchner

2

21.4.2010

15:30

15:42

2

Hrdly

požár

louka pøed obcí Hrdly u železnièní trati

Jednalo se o požár trávy o rozloze cca 30m2 u obce Hrdly v prostoru železnièní trati.

Šulc, Jonáš, Benda

1

2.4.2010

16:35

16:45

3

Bohušovice nad Ohøí

požár

louka u øeky Ohøe za železnièním mostem

Jednalo se o spadlý strom, který byl úmyslnì zapálen. Hrozilo další rozšiøení ohnì na okolní porost. Kmen byl uhašen a zajištìn, aby nedošlo k dalšímu vzplanutí. Kmen byl o prùmìru 1,5m.

Šulc, Èvanèara, Jonáš

Návrat na obsah
TOPlist