zásahy SDH v roce 2011 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

zásahy SDH v roce 2011

zásahy
 

Datum

èas nahlášení

èas pøíjezdu

km

místo zásahu

událost

objekt

popis

èlenové zásahu

18

21.12.2011

22:04

22:28

1

Litomìøice pøedmìstí

požár

døevìná bouda

Jednalo se o požár døevìné boudy. Jednotka nezasahovala.

Šulc st.,
Tvrdík,
Quirsfeld,
Èvanèara
,
Èapek ml.
Šulc ml.

17

20.11.2011

7:08

7:30

4

Nové Kopisty

požár

stoh slámy

Jednalo se požár stohu, jednotka pøebrala místo zásahu od jednotky SDH Terezín. Stoh se nachal vyhoøet. V 9:00 hod. bylo požáøištì pøedáno majiteli a ten zajistil pravidelnou kontrolu než stoh vyhoøí.

Šulc st.,
Tvrdík,
Jonáš,
,
Èapek ml.
Šulc ml.

16

19.11.2011

7:35

7:50

3

Terezín

požár

døevìná chatka

Jednalo se požár døevìné chatky za èp. 314

Šulc st.,
Tvrdík,
Kirchner,
Èapek ml.
Šulc ml.

15

6.10.2011

22:25

22:40

6

Keblice

požár

stoh slámy

Jednalo se požár stohu. Po pøíjezdu jednotek byl celý stoh zasažen požárem. Jednotka hlídá, aby nedošlo k rozšíøení požáru.

Šulc st.,
Tvrdík,
Quirsfeld,   Èapek ml.
Šulc ml.

14

22.6.2011

19:31

19:23

2

Bohušovice n/O

vìtrná smrš

panelový dùm

Byla provádìna likvidace utrhaných plechù z balkonové øímsy støechy panelového domu.

Šulc st., Jonáš,
Tvrdík, Èáp,
Barcal M.,  Èapek ml.
Šulc ml.

13

22.6.2011

19:20

19:24

2

Bròany

vìtrná smrš

silnièní komunikace

Jednalo se o likvidaci spadlého stromu na kumunikaci. Strom byl rozøezán a odtažen do škarpy.

Šulc st., Jonáš,
Tvrdík, Èáp,
Barcal M.,  Èapek ml.
Šulc ml.

12

22.6.2011

18:46

18:53

1

Bohušovice n/O

vìtrná smrš

silnièní most

Jednalo se o likvidaci spadlého stromu na silnièní most pøez Ohøi. Strom byl rozøezán a odklizen z komunikace.

Šulc st., Jonáš,
Tvrdík, Èáp,
Barcal M.,  Èapek ml.
Šulc ml.

11

7.6.2011

15:34

15:50

6

Doksany 69, prùmyslový zemìdìlský objekt

požár

sklad

Po požáru provádìla jednotka likvidaèní práce.

Šulc st., Jonáš,
Tvrdík, Èáp,
Barcal M.,  Èapek ml.

10

31.5.2011

17:01

17:14

1

Bohušovice n/O
mezi fa AGRONA a mlékárnou

požár

travní porost

Jednalo se o požár travního porostu o rozloze cca 20m2 u odboèky do firmy Agrona.
Požár byl hašen vysokotlakem.

Šulc st., Jonáš,
Malík,
Barcal J., Barcal M.,  Quirsfeld,

9

13.5.2011

02:10

02:25

3

Terezín, finské domky

požár

dùm è.p. 375

Jednalo se požár montovaného rodinného domu. Jednotka provádìla hašení proudem C, vyklízení prostoru, rozebírání domu a dopravu vody.

Šulc st., Tvrdík,
Èapek ml.

8

5.4.2011

20:36

20:50

1

Hrdly, pozemek pøe viaduktem

požár

travní porost

Jednalo se požár trávy a rákosí u viaduktu pøed obcí Hrdly.
Požár o rozloze 30x20 m.

Šulc st., Tvrdík,
Barcal J.,  
Mihulka,
Kirchner

7

27.3.2011

14:00

14:10

1

Bròany èp. 130

ostatní

prasklý strom

Jednalo se prasklý strom u komunikace. Nebezpeèné vìtve byly oøezány a zlikvidovány.

Šulc st., Jonáš,
Benda,
Tvrdík,

6

27.3.2011

12:47

13:05

3

Trávèice èp. 49

požár

pøístavba rodiného domu

Jednalo se o požár slámy v pùdním prostoru. Po pøíjezdu jednotky byl požár uhašen a bylo provádìno vyklízení pùdního prostoru.

Šulc st., Jonáš,
Tvrdík,
Barcal M.,  Quirsfeld, Šulc ml.

5

27.3.2011

9:30

9:45

1

Hrdly

požár

pozemek pøed viaduktem

Jednalo se požár trávy pøed obcí Hrdly o rozloze 70 x 20 m.

Šulc st., Jonáš,
Barcal M.,  Quirsfeld, Èapek ml.

4

10.3.2011

13:17

13:33

5

Hrdly

požár

drážní objekt - násep u odboèky na Oleško

Jednalo se o požár travnatého porostu v obci Hrdly u odboèky na obec Oleško. Požár po pøíjezdu jednotky byl skoro celý vyhoøelý, bylo provedeno prolití rizikových míst vodou. Požáøištì bylo o velikosti cca 200 m2.

Èapek ml., Quirsfeld, Barcal J.

3

9.3.2011

15:25

15:40

5

Bohušovice n/O -
Nové Kopisty

požár

drážní objekt - násep

Jednalo se o požár travnatého porostu v prostoru trati mezi obcemi Bohušovice - Nové Kopisty.

Šulc st., Jonáš,
Barcal M.,  Tvrdík, Èapek ml.

2

17.2.2011

17:50

18:05

1

Bohušovice n/O

požár

skladový dvùr mìsta

Jednalo se požár listí a trávy v odpadovém kontejnéru na skladovém dvoøe Mìsta Bohušovice n/O. Listí a tráva byly rozhrabány a prolity vodou. Po uhašení bylo požáøištì pøedáno zástupci MÚ p. Duškovi.

Šulc st., Jonáš, Mihulka

1

5.1.2011

19:26

19:45

10

pole mezi
Brozany - Hostìnice

požár

stoh slámy

Jednalo se požár 21 ks balíkù slámy. Jednotka nezasahovala, sláma byla ponechána kontrolovatelnì dohoøet a požáøištì bylo pøedáno majiteli.

Šulc st., Jonáš, Èáp,
Èvanèara,
Barcal M., Šulc ml., Tvrdík, Èapek ml.

Návrat na obsah
TOPlist