aktuality rok 2013 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

aktuality rok 2013

aktuality
-19.12.2013

Jak hasiči slaví Vánoce a Silvestra

Hasičské Vánoce a oslavy příchodu nového roku jsou odlišné od těch jaké prožívá většina lidí doma v rodinném kruhu. Stejně tak jako jiní zaměstnanci sloužící ve dnech vánočních svátkù se i hasiči snaží o to, prožít je v klidu, pohodì a spokojenosti. Oproti běžným směnám se v tìchto dnech zvolní ve výcviku a sníží se i objem hospodářských úkolù.
Has
či se ale nevyhnou pravidelné údržbě techniky a prostředkù zejména po zásazích a mimořádných událostech, které se dějí bohužel i v těchto dnech.
Na stanicích se tak jako jinde ozdobí váno
ční stromek, dárky se pod ním ale neobjevují. Štědrovečerní veèeři si donese většinou každý hasič vlastní, na některých stanicích si u ní posedí společně, někde je to individuální záležitost. Alkohol je samozřejmì tabu, stejnì jako při oslavách příchodu nového roku. To se toleruje symbolický přípitek dětským šampaňským nebo třeba jedno nealko pivo.
V
ětšina hasičù si oslavu vánoc v rodinném kruhu posune, tak aby je oslavila společně s nejbližšími a zejména děti nebyly o přítomnost otcù „záchranářù“ ochuzeni. Proto je i největším přáním všech hasičù prožít štědrovečerní a novoroční směny v poklidu a ráno se ve zdraví vracet právě ke svým rodinám, ostatně tak jako po celý rok.

pro Litoměřicko por. Ing. Lukáš Marvan

-1.12.2013

SDH děkuje firmě TOPTRANS EU,Michle.
Za sponzorský dar vysokozdvižného vozíku z kterého bude použit motor k opravě soutěžního čerpadla.

-30.10.2013

Povodně červen 2013 - bilance nasazení sil.
Od 1.6. do 18.6. 2013, kdy Ústeckým krajem prošly ničivé povodně, hasičské jednotky zasahovaly v povodněmi zasažených okresech celkem u 1195 technických havárií prostřednictvím 1045 technických pomocí, 149 ostatních pomocí a 1 technologické pomoci. Během této doby bylo hasiči evakuováno 729 osob a zachráněno 39 osob. Hasičské jednotky provedly u technických havárií celkem 1662 zásahů. Při zásazích bylo zraněno 9 příslušníků HZS a 10 dobrovolných hasičů.  

Povodněmi zasažené okresy
V okresu Litoměřice zasahovaly hasičské jednotky u 273 technických havárií prostřednictvím 243 technických pomocí, 29 ostatních pomocí a 1 technologické pomoci. Během této doby bylo hasiči evakuováno 557 osob a zachráněno 18 osob. Hasičské jednotky provedly u technických havárií celkem 501 zásahů. Při zásazích byli zraněni 4 příslušníci HZS a 2 dobrovolní hasiči.

V okresu Ústí nad Labem zasahovaly hasičské jednotky u 400 technických havárií prostřednictvím 342 technických pomocía 58 ostatních pomocí. Během této doby bylo hasičievakuováno 106 osob a zachráněno 8 osob. Hasičské jednotky provedly u technických havárií celkem 466 zásahů. Při zásazích byli zraněni 4 příslušníci HZS a 7 dobrovolných hasičů.

V okresu Děčín zasahovaly hasičské jednotky u 276 technických havárií prostřednictvím 242 technických pomocí a34 ostatních pomocí. Během této doby bylo hasiči evakuováno 51 osob a zachráněno 11 osob. Hasičské jednotky provedly u technických havárií celkem 382 zásahů. Při zásazích byl zraněn 1 dobrovolný hasič.

V okresu Louny, který postihly bleskové povodně, zasahovaly hasičské jednotky u 246 technických havárií prostřednictvím218 technických pomocí a 28 ostatních pomocí. Během této doby bylo hasiči evakuováno 15 osob a zachráněny 2 osoby. Hasičské jednotky provedly u technických havárií celkem 313 zásahů. Při zásazích byl zraněn 1 příslušník HZS.

Technické havárie - technické a ostatní pomoci zahrnovaly v povodněmi zasažených oblastech především: čerpání vody, pytlování, stavbu a opravu hrází, odstraňování překážek, čistění a další práce.

Počty hasičů
V období 1.6. do 18.6. 2013 zasahovalo v povodněmi zasažených okresech u technických havárií celkem 8082 hasičů. Z toho bylo 2052 příslušníků HZS, 5827 dobrovolných hasičů a 203 hasičů podnikových jednotek.

V okresu Litoměřice zasahovalo u technických havárií 2277 hasičů. Z toho bylo 765 příslušníků HZS, 1463 dobrovolných hasičů a 49 hasičů podnikových jednotek.
V okresu Ústí nad Labem zasahovalo u technických havárií 2377 hasičů. Z toho bylo 469 příslušníků HZS, 1782 dobrovolných hasičů a 126 hasičů podnikových jednotek.
V okresu Děčín zasahovalo u technických havárií 1988 hasičů. Z toho bylo 411 příslušníků HZS, 1566 dobrovolných hasičů a 11 hasičů podnikových jednotek.
V okresu Louny zasahovalo u technických havárií 1440 hasičů. Z toho bylo 407 příslušníků HZS, 1016 dobrovolných hasičů a 17 hasičů podnikových jednotek.

Jednotky
V povodněmi zasažených okresech zasahovaly krom místních profesionálních a dobrovolných jednotek odřady z ostatních územních odborů HZS Ústeckého kraje a dobrovolné jednotky okresů: Chomutov, Most, Teplice, Žatec (okres Louny). Dále odřady HZS ČR jiných krajů: Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj, Severomoravský kraj, Záchranný útvar HZS ČR Hlučín. Odřady z jiných států: Slovensko. Jednotky sboru dobrovolných hasičů: Středočeský kraj – 11, Pardubický kraj – 2, Jihomoravský kraj – 3, Liberecký kraj – 4, Královehradecký kraj – 3, Olomoucký kraj – 1, Moravskoslezský kraj – 1, Karlovarský kraj – 1. Armáda ČR.
Psychologická služba

V době povodní byly v Ústeckém kraji nasazeny dva psychologické týmy Hasičského záchranného sboru z jiných krajů. Byli to psychologové a týmy postraumatické péče ze Zlínského a Olomouckého kraje, které poskytovaly v postižených oblastech psychosociální pomoc vyplaveným lidem. Tyto dva týmy se na území Ústeckého kraje vystřídaly a spolupracovaly s týmem posttraumatické péče HZS Ústeckého kraje.

Týmy vykonávaly zejména tuto činnost:
•   mapování situace v zasažených oblastech a evakuačních centrech
•   mapování zdrojů možné pomoci
•   účast na jednáních krizového štábu HZS, panelů humanitárních neziskových organizací (Ústí, Děčín, Litoměřice), koordinačních schůzkách psychosociálních týmů
•   spolupráce při zajišťování informovanosti představitelů obcí a složek IZS o možnostech psychosociální a posttraumatické péče
•   monitoring potřeb občanů po návratu do zasažených oblastí a předávání informací složkám IZS a neziskovým a humanitárním organizacím
•   koordinování a poskytování přímé psychosociální pomoci občanům v zasažených oblastech i pomáhajícím subjektům
•   psychologická podpora členům krizového štábu HZS
Poděkování
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje děkuje všem dobrovolným hasičským jednotkám obcí, hasičským jednotkám podniků, členům sdružení dobrovolných hasičů, humanitárním a dobrovolnickým organizacím a individuálním dobrovolníkům za obětavou účast na záchranných pracech a likvidaci následků červnových povodní. Toto Vaše přispění chápeme jako vyjádření solidarity a občanské soudržnosti s obyvateli povodní postižené části Ústeckého kraje v červnu 2013.
Je všeobecně nepochybné, že tato okamžitá pomoc významně přispěla ke zmírnění následků škod této živelní pohromy a prokázala tak nezastupitelnou roli všech jmenovaných při fungování Integrovaného záchranného systému naší země při živelních pohromách.

Všem, kteří se na záchranných a likvidačních pracích podíleli, tak patří ještě jednou náš dík a hluboká úcta.

Věříme, že při případných dalších mimořádných událostech bude naše vzájemná spolupráce i nadále tak úspěšná a přínosná jako nyní.

Zdroj: HZS Ústeckého kraje-30.7.2013

Rady o hasičů - jak zabezpečit byt nebo dům před odjezdem na dovolenou
Léto je již v plném proudu, školní prázdniny se kvapem blíží a my se tìšíme na zaslouženou dovolenou. Je to však také období, kdy se ze svých domovù vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout na základní pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku. Proto uvádíme nìkolik rad pro všechny, kteří odjíždìjí na prázdniny a letní dovolené.
Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny tepelné spot
řebiče, zda nezùstal zapnutý sporák nebo žehlička.
· Pokud mùže vyprázdnit i ledni
čku a mrazák, od kterých také hrozí riziko požárù, je nejlepší centrální vypnutí elektrického proudu.
· P
ři odchodu zhasnìte všechna světla.
· Doporu
čujeme také odpojit televizor od antény.
· Zav
řete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký d隝ť může zpùsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale mùže dojít k protečení vody i k sousedům pod vámi. Prudký poryv větru může způsobit i rozbití skla v oknì a padající střepy mohou zranit nìkoho před domem.
· Pro p
řípad, že by došlo například k prasknutí vodovodní nebo odpadní trubky, je vždy dobré domluvit se s nìkým ze sousedù a nechat u nich rezervní klíče. Hasiči se dostanou všude, ale oprava dveří také není zadarmo.
· Nechejte na sebe telefonické spojení, bu
ť u sousedù, nebo v bytě, například na ledničce.
Statisticky nej
častěji se na vzniku požárů podílí lidská nedbalost, zanedbání bezpečnostních pravidel, kouření, zakládání ohňů v přírodě. V domech nebo bytech jde nejčastěji o technické závady, často právě na topidlech nebo elektrospotřebičích. Nebezpečná je hra dětí se zápalkami. Zejména o prázdninách je taková hra častou příčinou požárů stohů slámy nebo sena, ale i hospodářských nebo obytných budov. Děti nemohou posoudit následky svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby svým jednáním nezpùsobily požár.
V roce 2012 došlo v období prázdnin k 3 263 požár
ům, při kterých zemřelo 6 lidí a 175 jich bylo zraněno.
V domácnostech likvidovali hasièi požár b
ěhem loňských prázdnin celkem v 384 případech. Celková škoda se vyšplhala na témìř 47 milionù korun.
V
časná pomoc hasičů pomohla loni o prázdninách uchránit majetek v hodnotì 2,42 miliardy korun.

litomericko24.cz
-14.6.2013

V dnešní době soužené záplavamy se naši občané setkávají s obětavou prací mimo jiné, také dobrovolných hasičů.
Velká část občanů si neuvědomuje, nebo ani neví, že tato organizace existuje a jaké je její poslání. V odpověď na otázku co to tedy je to hasičství? Dovolím si citovat základní ustanovení „Malého katechismu hasičského“, který v otázkách a odpovědích sestavil v 1897 pan Evžen Kormunda, jednatel župy Podřipské, řídící učitel v Doliách.

(Cituji) : Hasičství je nejkrásnější výkvět humanity, protože má zásadu nejvyššího zákona mravního, jež ukládá člověku lnouti k bližnímu s láskou, která v okamžiku, kdy bližnímu hrozí nebezpečí, neštěstí a zármutek, zapomíná sám na sebe i obětuje pro něho všechno. (Konec citátu.)


V
Bohušovicích nad Ohří se toto poslání naplnilo. Městský úřad včas zahájil přípravu a dokončení protipovodňových opatření. Práce s jejich výstavbou vyvolalo u velké části občanů obce nevoli, ať z důvodu konservatismu nebo politika- řením proti Městskému úřadu. Dnes je vše překonáno a  dobrovolní hasiči měli možnost se ukázat občanům vnejlepším světle. Velmi potěšitelné pro hasiče bylo zjištění, že celé řadě občanů nebyla situace ohrožení obce vodou lhostejná a ve velkém počtu a zejména mladí a důchodci, přišli hasičům nezištně pomoci.

Stavba mobilního hrazení vélce 850 metrů byla provedena dne 3.6.2013 za účasti 27 hasičů a 45 dobrovolníků z řad občanů v průběhu osmi hodin, čímž bylo zdarma odpracováno 576 hodin. Nutno podotknouti že nikdo nezahálel.

Stavbou mobilního hrazení však práce na ochraně obyvatel před zatopení nekončila. Denně na udržení provozu schopnosti zařízení pracuje v neomezené pracovní době cca. 20 hasičů, každou noc je potom denně zabezpečováno střežení postaveného díla, na čemž se denně podílí na 11 úsecích 49 hasičů a občanů, kteří každou noc obětují ze svého volného času celkem 107 hodin.

text: Libor Frank

-15.5.2013

Ve dnech 13.-16.5.2013 proběhla zkušební montáž mobilního protipovodňového hrazení "PPO Bohušovice nad Ohří".
Na motážích se podílel i náš sbor bobrovolných hasičů. Při této zkoušce byla ve čtyřech dnech postavena celá mobilní zábrana kolem Bohušovic. První den se postavilo mobilní hrazení v ulici Keblická u železničního viaduktu, přehrazení silnice na Hrdly a Terezín a v zemědělském družstvu. Druhý den proběhla montáž od silnice na Hrdly podél starého koryta Ohře a ž po sběrný dvůr. A poslední den kdy se účastnili hasiči SDH byla montáž mobilního hrazení  v ulici pod pivovarem "Na čamrdě". Tento úsek je co do počtu mobilních prvků největší. A již bez naší účasti bylo 16.5. postavena poslední část PPO v místech od sběrného dvora kolem hřitova až k  valu u zahradnictví.
Ukázka stavby mobilních zábran:
- silnice na Terezín
video
- u staré Ohře
video

foto
-7.5.2013

Vědci z Plzně chystají pro hasiče speciální obleky, které změří nebezpečné plyny nebo teplotu
Pro české hasiče připravují vědci ze Západočeské univerzity v Plzni obleky, které jim mají usnadnit práci. Pomocí senzorů dokážou měřit výskyt a koncentraci nebezpečných plynů nebo ohlídají okolní teplotu a vlhkost.     

foto

Martina Součková

Zatímco česká armáda už léta pracuje na elektronikou prošpikovaném vojákovi 21. století, hasiči se dosud museli spoléhat pouze na své zkušenosti a instinkt.
To by měly pomoci změnit senzory, které jako součást záchranářského obleku dokážou měřit výskyt a koncentraci nebezpečných plynů nebo ohlídají okolní teplotu a vlhkost. Vyvinuli je vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Teslou Blatná.
Krabička o velikosti dva krát čtyři centimetry všechny údaje odesílá veliteli zásahu, který může zároveň sledovat i umístění a pohyb členů záchranného týmu.
Vědci nyní pracují na tom, aby senzory dokázaly měřit i životní funkce zasahujícího hasiče. „K monitorování životních funkcí, jako je tep nebo EKG, je zapotřebí umístění elektrod na těle, které v současnosti řešíme,“ řekl Aleš Hamáček, vedoucí výzkumného týmu Západočeské univerzity. Vědci jsou zapojeni do mezinárodního projektu Euripides Intex, jehož cílem je vývoj inteligentního textilu se senzorovými a komunikačními technologiemi.
Češi nejsou jediní, kdo se snaží pro hasiče varovný systém senzorů vytvořit. „Žádný z evropských projektů ale nebyl tak kompletní a u žádného nedošlo na faktickou realizaci systému v praxi,“ upozornil Hamáček.

Cena samotnéhozásahového obleku pro hasiče se pohybuje kolem 14 tisíc korun bez daně. „Kvalitní rukavice pak stojí tisíc až dvanáct set korun, boty dalších pět až šest tisíc podle typu,“ vypočítává Jiří Koželuh ze společnosti Vochoc, která obleky zkušebně vyrábí. Na další zhruba čtyři tisíce korun vyjde přilba. „Celkem jde tedy minimálně o 24 tisíc korun bez daně,“ dodal.
A další jeden nebo dva tisíce potom stojí samotné připevnění senzoru. Záleží však na tom, v jakém počtu se takto upravené kombinézy budou vyrábět. „Když se to bude dělat masivně, tak cena půjde dolů. Když to budou pouze kusovky, tak to bude samozřejmě finančně náročnější,“ uzavřel Koželuh.

Zdroj: www.ihned.czfoto
-29.4.2013

Den otevřených dveří
Sbor dobrovolných hasičů Města Bohušovice nad Ohří uskutečnil dne 29.4.2013 "Den otevřených dveří" pro žáky základních školy a občany města. Této akce se účastnilo celkem 104 žáků ze šesti tříd ZŠ.
Programem byla instruktáž a prohlídka prostředků PO zásahové jednotky k hašení požárů a shlédnutí dobrovolného DVD k příručce "Výchova dětí v oblasti požární ochrany", vydané GŘ HZS Praha. Ukázku a instruktáž provedli členové SDH Tomáš Quirsfeld, Lukáš Benda a Petr Malík, Jarda Žalud co by průvodce požární zbrojnicí a Libor Frank jako promítač.
Dle vyjádření učitelek ZŠ, byla celá akce zdařilá, respektovala časový harmonogram školy a upoutala pozornost žáků i učitelek.
Jediným nedostatkem celé akce byla malá účast obyvatel obce. Příští rok musíme včasně zahájit propagaci takové akce i s bohatším programem např. s provedením požárního útoku či ukázkou techniky u Ohře.

Libor Frank

foto
-16.4.2013

FLORIÁNSKÁ MŠE

V pátek 7. června se koná tradiční floriánská mše v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí. Celebruje opět biskup Jan Baxant. POZOR – ZMĚNA! Na přání účastníků minulých ročníků se posunuje začátek na 20 h, abyste včas stihli uklidit techniku a přesunout se do centra města. Váš historický prapor bude ozdobou mše – vezměte jej s sebou! Po mši následuje milé osobní setkání s biskupem přímo před katedrálou. Udělá si na nás čas na krátké popovídání či prohlídku. Doporučujeme absolvovat i jako krátké zklidnění po náročném dni!.


plakát
-26.3.2013

TEREZÍN – Dnes v dopoledních hodinách byl na linku tísňového volání oznámen požár zahradní chatky v zahrádkářské kolonii v Terezíně. K požáru vyjela jednotka HZS ÚK ze stanice Litoměřice a dobrovolné jednotky z Terezína a Bohušovic nad Ohří.
Požárem byla zasažena dřevěná chatka o rozměrech 3 x 4 m v zahrádkářské kolonii naproti památníku Terezín. V době příjezdu hasičů hořela střecha a téměř veškeré vybavení chatky. Hasiči požár lokalizovali v 11:37 a zlikvidovali v 12:19. Příčinou požáru byl špatný stav kouřovodu. Škoda byla majitelem odhadnuta na 15 tisíc Kč.

Foto: Michal Horner HZS ÚK


-26.3.2013

LITOMĚŘICE – V úterý 26.3. bylo v 16:21 na linku tísňového volání  oznámeno, že hoří osobní auto v dílně v Litoměřicích – Želeticích.
K požáru vyjela jednotka HZS ÚK ze stanice Litoměřice, dobrovolná jednotka z Litoměřic a dobrovolná jednotka z Terezína.
V době příjezdu jednotek na místo události bylo auto zachváceno požárem celé a požár se rozšířil na dřevěné stavební konstrukce dílny. Hasiči nasadili několik vodních proudů, požár lokalizovali v 16:57 a zlikvidovali v 17:32. Zároveň ochlazovali sousední objekty, aby se na ně požár nerozšířil.
Policie ČR a zjišťovatel příčin požáru HZS na základě provedeného šetření a výpovědi majitele stanovili jako příčinu požáru nedbalost při manipulaci se svářecí technikou.  Při sváření se vznítily benzínové výpary unikající z hrdla nádrže.
Škoda byla předběžně odhadnuta na 800 000 Kč. Kromě automobilu byl požárem zasažen celý prostor dílny a obytná část, kde napáchaly škody zplodiny požáru. Za přestupek byla majiteli na místě uložena bloková pokuta.

Foto: Kateřina Kosíková HZS ÚK

-19.3.2013

Bohušovice nad Ohří - Ukradené auto našli potápěči v řece.
Výjezd hasičů, policistů a kriminalistů si vyžádal nález potopeného automobilu v řece Ohři poblíž silničního mostu u Bohušovic nad Ohří.
Podle informací Deníku vozidlo nalezl muž, který náhodně procházel kolem řeky. Vozidlo bylo potopené asi v hloubce dvou metrů, a proto byli přivoláni policejní potápěči.
Bylo potřeba zjistit, zda se ve vozidle nenachází někdo z posádky a zda z vozidla neunikají provozní kapaliny. Vzhledem k vysoké hladině vody bylo požádáno povodí Ohře, aby odpouštěním hladinu snížilo.
Potápěči poté ukotvili lana na kola vozidla a za pomoci hasičského jeřábu vozidlo vytáhli z vody.
Podle policejní mluvčí Pavly Kofrové bylo vozidlo ukradeno v listopadu 2012 v Praze. Auto bude podrobeno důkladnému prozkoumání kriminalistickým technikem, zda nebylo použito k jiné trestné činnosti.
Akce trvala celé dopoledne a podíleli se na ní jak profesionální hasiči z litoměřického výjezdu, tak drážní hasiči s technikou a policejní potápěči.

Autor: Deník/Karel Pech

foto
-2.2.2013

Propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se zastaví i v Litoměřicích
Propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se už staly tradicí. Poprvé jsme vyrazili na týdenní pouť 10. června 2009 z Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, abychom přivezli na stadion v Ostravě-Vítkovicích oheň XIV. mezinárodní hasičské soutěže CTIF.
Přesně na den po roce se vyjelo podruhé. Tentokrát na trasu Lány – Litoměřice, na které byly postupně na praporec jízdy zavěšovány stuhy Lidic, Velvar a Terezína. V pořadí třetí propagační jízda se konala ve dnech 24. – 27. srpna 2011 pod heslem „Jedeme na Pyrocar!“ Zároveň byla pořádána k 120. výročí založení Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého. Trasa vedla z Bílých Poličan do Přibyslavi. Loni jsme se účastnili IV. propagační jízdy SH ČMS ve dnech 29. června až 2. července 2012 na počest 20. výročí znovuobnovení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny. Jízda byla poprvé mezinárodní díky účasti slovenských a polských hasičů.
Od loňského podzimu se úspěšně rozběhly přípravy na v pořadí pátou propagační jízdu, která je plánována na dny 31. května až 2. června 2013 na trase Horažďovice – Plzeň – Chomutov – Krupka. V tyto dny historická vozidla KSH Plzeňského kraje a Ústeckého kraje vyčerpají prakticky celý itinerář. Slavnostní finále jízdy se pak plánuje na 8. června v programu Hasičských slavností Litoměřice 2013. Jízda však není orientována pouze k VI. celorepublikovému srazu hasičstva a výstavě hasičské techniky, ale je také součástí oslav 135. založení SDH v Horažďovicích, které daly českému hasičskému hnutí dva jeho zakladatele – bratry Mayerovy. Zvláště pak Matěje Mayera, který byl druhým starostou Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého. Z nedalekých Přeštic zase pochází jeden z prvních hasičských novinářů a zakladatel prvního hasičského muzea Václav Vrabčík.
Velké oslavy se očekávají v západočeské metropoli. Je k tomu důvod. Odpoledne prvního dne jízdy místní hasiči plánují oslavit 130. výročí založení Plzeňské župy. Další výročí, tentokrát 140 let SDH, si jízda připomene v závěrech dvou následujících etap - Chomutově a Krupce.
Velitelem V. propagační jízdy SH ČMS a organizátorem v Plzeňském kraji bude Václav Hulec, jehož pravou rukou je Petr Jůzek. V Ústeckém kraji řídí přípravy a bude velet Jiří Henc. Hlavním koordinátorem akce je Josef Nitra a celou akci zastřešuje náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar. Ten by měl také slavnostně vjet na pragovce z roku 1934 z Hasičského centra Přibyslav na litoměřické Mírové náměstí s praporcem jízdy, který jízdě opět věnuje firma Alerion. Přes Plzeňský kraj pojede s praporcem Škoda 154 z SDH Blovice a Ústecký kraj bude křižovat škodovka z roku 1928 z Libochovic.
Jedná se o záštitě jízdy hejtmany Plzeňského a Ústeckého kraje a duchovní podporu biskupa Mons. Františka Radkovského. Podporu máme přislíbenu od Hasičské vzájemné pojišťovny a dalších partnerů a v přípravách úzce spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem České republiky.
Plánované zastávky:
31. května: Horažďovice – Přeštice – Plzeň
1. června: Kaznějov – Kožlany – předání praporce mezi kraji – Podbořany, Krasný Dvůr, Mašťov, Kadaň, Málkov, Chomutov
2. června: Žatec, Postoloprty, Louny, Obora, Koštice, Teplice, Krupka
8. června: Litoměřice

Zdroj: Josef Nitra

-29.1.2013

Dne 29.1. v 22:10 jednotka HZS ÚK ze stanice Litomčřice a dobrovolná jednotka z Bohušovicc nad Ohří vyjely k požáru maringotky v Bohušovicích nad Ohří.
Maringotka hořela na uzamčeném pozemku. Hasiči museli uříznout zámek. V maringotce nikdo nebyl. Hasiči rozebírali konstrukci, aby se dostali ke všem ohniskùm. Požár lokalizovali v 22:43 a zlikvidovali v 0:02. Pravdìpodobná příčina požáru je porucha na elektroinstalaci. Škoda byla předbìžnì odhadnuta na 5 tisíc Kč.

Zdroj: Litoměřicko24

foto
Návrat na obsah
TOPlist