AUTONOMNÍ HLÁSIČE POŽÁRU - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

AUTONOMNÍ HLÁSIČE POŽÁRUV České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na lidských životech, zdraví i majetku. V roce 2007 došlo jenom v domácnostech k 2652 požárům se škodou 335.754,9 tis. Kč, 58 osob bylo usmrceno a dalších 473 osob bylo zraněno.
Vznik požárů vyloučit nelze, ale co můžeme při včasném zjištění vzniku požáru, je omezit následky jeho uhašením v počátečním stádiu, případně zajistit evakuaci osob, zvířat a materiálu. Nezbytným předpokladem však je včasné zjištění vznikajícího požáru. Člověk díky svým smyslům dokáže vznikající požár rychle zaregistrovat ovšem za předpokladu, že se nachází v "bdělém" stavu (tzn. nespí, nesmí být podnapilý, apod.) a v prostoru vzniku požáru.
Jaká je tedy snadná pomoc? - stačí si do užívaných prostor (např. pokoj, garáž) nainstalovat autonomní hlásič požáru.

Co je autonomní hlásič požáru?
Jedná se o zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny komponenty, mimo případného zdroje energie, nezbytné pro zjištění požáru a vydání akustického poplachu.


Jak to funguje?
Instalovaný autonomní hlásič požáru (dále jen "AHP") zareaguje např. na nejvýraznější projev požáru - výskyt kouře spuštěním akustického poplašného signálu.Zařízení je napájeno baterií (jsou tedy vhodné i pro prostory bez elektrické sítě). Baterie vásiči vykazují průměrnou dobu životnosti 1 rok. Hlásiče můžou být taktéž napojeny na systém EZS (elektronická zabezpečovací signalizace).Někteří výrobci nabízí možnost drátového i bezdrátového propojení jednotlivých hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou zapnuty i hlásiče ostatní. Tento systém je vhodný např. pro rodinné domy, kdy čidlo, reagující na kouř z případného požáru v garáži nebo dílně v podzemí, spustí čidlo v podkrovní ložnici, kde vzbudí spícího uživatele domu a upozorní jej na vzniklé nebezpečí.
Umístění
Instalace hlásičů se provádí např. ke stropní konstrukci pomocí jednoho max. dvou vrutů.
Hlásič není vhodné umisťovat:
ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru A a všude tam, kde nedochází k přirozené termické cirkulaci vzduchu,
v prostorách prašných, velmi vlhkých (koupelny),
v blízkosti ventilátorů, tepelných zdrojů, zářivkových a výbojkových svítidel a ionizátorů vzduchu,
do prostorů s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel aýfukových plynů
Pozor, hlásič též reaguje na zplodiny připálených jídel při vaření!

Detektor úniku hořlavých plynů - slouží kúniku plynů. Reaguje našechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík,.... ) v dvou úrovních koncentrace.
Přístroj signalizuje únik plynu opticky, akusticky.

POZOR - v případě indikace úniku plynu zabraňte jeho vznícení v prostoru (nedotýkejte se elektrických vypínačů, důkladně větrejte, zamezte dalšímu úniku plynu, případně volejte hasiče či plynárnu).
Detektor nemontujte v blízkosti překážek bránících přirozené cirkulaci vzduchu, v místech skyslíku a v místech, kde by činnost detektoru mohla být ovlivňována různými pachy (např. kuchyň). Také výrazné proudění vzduchu v okolí detektoru může nepříznivě ovlivnit jeho funkci.

Závěrem
Ceny autonomních hlásičů požáru se pohybují v rozmezí 250,- až 2.000,- Kč (cena detektoru úniku plynu cca 1.000,- Kč). Výše ceny záleží na výrobci a druhu hlásiče. Výrobců je v České republice jen několik, v různých marketech se však objevují i levné dovezené hlásiče požáru (často bez návodu výrobce v českém jazyce).
Uvážíme-li ovšem kolik životů a materiálních hodnot lze uchránit včasným zjištěním požáru, jedná se určitě o výhodnou investici.

Upozornění
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje doporučuje instalaci autonomních hlásičů požáru v bytech a rodinných domech. Současně však upozorňuje na nebezpečí neúplných nebo nesprávných informací v souvislostí stěchto výrobků.
V posledních měsících se množí případy, kdy jsou zejména starší spoluobčané navštěvováni pracovníky soukromých firem, kteří jim nabízejí instalaci protipožárních hlásičů. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby tyto hlásiče nenabízeli mnohdy za cenově velmi nevýhodných podmínek. Někteří prodejci se odvolávají na zákony a normy Evropské unie, na „novou vyhlášku“ a dokonce na profesionální hasiče.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS upozorňuje, že tyto informace jsou značně zkreslené tak, aby podpořily prodej hlásičů mnohdy za přemrštěné ceny. HZS nemůže působit proti těmto negativním jevům jinak než osvětou. Jestliže někdo dobrovolně podepíše pro něj nevýhodnou smlouvu nebo koupí nekvalitní předražený výrobek není v kompetenci HZS s tím cokoliv udělat.


por. Mgr. Petr Kůdela
Tiskový mluvčí HZS MSK

zpět

Návrat na obsah
TOPlist