NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU PŘI TEPLÉM A SUCHÉM POČASÍ ROSTE. DEJTE POZOR NA HOŘLAVÉ KAPALINY. - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU PŘI TEPLÉM A SUCHÉM POČASÍ ROSTE. DEJTE POZOR NA HOŘLAVÉ KAPALINY.Českou republiku v těchto dnech zasáhlo extrémně teplé počasí. To s sebou přináší nejen značnou zdravotní zátěž pro obyvatelstvo, ale také požární rizika. Nebezpečí se pojí např. se skladováním a manipulací hořlavých kapalin, se kterými se lidé běžně setkávají. Málokdo ví, že vysoce hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti (např. benzín, aceton nebo metanol) mají teplotu vzplanutí nižší než 21° Celsia. To znamená, že již při této relativně nízké teplotě se z kapaliny uvolní tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs se vzduchem. Pak stačí pouze neopatrné zacházení se zdrojem otevřeného ohně - např. zapálit si v blízkosti cigaretu - a začne hořet. Navíc při vyšších teplotách se kapaliny odpařují více a tedy hrozí i zvýšené riziko požáru či výbuchu.
Opatrně je třeba zacházet s hořlavými kapalinami jako jsou nafta, benzín, petrolej, aceton, metanol, toluen, líh, či různé barvy, laky, ředidla, oleje, lepidla. Tyto hořlavé kapaliny nevystavujte slunci a vůbec vysokým teplotám, jinak zvyšujete riziko vzplanutí a následného požáru. Dávejte si rovněž pozor na zacházení se zdroji otevřeného ohně v jejich blízkosti (cigarety, zápalky nebo zapalovače). Chráníte tak nejen sebe, ale i své okolí.

Při skladování hořlavých či nebezpečných látek dodržujte tato pravidla:
- Pevná paliva ukládejte odděleně od jiných druhů paliv, hořlavých anebo hoření podporujících látek.
- Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používejte pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.
- Je zakázáno ukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení, ukládat lze jen maximálně 40 litrů hořlavé kapaliny potřebné k vytápění těchto objektů, a to v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
- V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80ů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20ů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
- Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťujte na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení. Páry hořlavých kapalin jsou totiž vesměs těžší než vzduch, takže se drží při zemi kde mohou tvořit nebezpečné výbušné koncentrace.
- Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. seno, uhlí, bavlna) podle druhu a způsobu umístění sledujte, zda nedochází k procesu samovznícení. Je třeba zajistit dostatečné odvětrávání složeného materiálu a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí.
- Chodby, schodiště a únikové cesty ponechte volně průchozí, neskladujte materiál na pavlačích.
- Ke zvýšení požární bezpečnosti ve své domácnosti si neváhejte pořídit požární hlásiče k včasné detekci případného požáru a hasební prostředky k jeho rychlému zdolání (přenosné hasicí přístroje). Tato investice se vyplatí, zejména pokud skladujete větší množství hořlavin na jednom místě.
- Pokud skladujete velké množství hořlavých látek na jednom místě (např. v garáži, ve sklepě), markantně se tím zvyšuje riziko vzniku požáru, neboť k zapálení hořlavých výparů stačí jen okamžik nepozornosti - zapálená cigareta, zapalovač, nebo i jiskra v elektrickém osvětlení.
- Pozor také na zacházení s plynovými spotřebiči (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům, jinak znamenají značné riziko. Např. plynové zapalovače v autě vystaveném vysokým teplotám představují doslova časovanou bombu. Také v letošním roce se již případy podobných požárů vyskytly!

V této souvislosti je třeba občany znovu varovat:
- V přírodním prostředí se pokud možno vyhněte použití jakéhokoliv zdroje otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, přenosný vařič).
- V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, jinak může být udělena pokuta až do výše 15.000,- Kč.
- Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
- Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
- Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
- Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25.000,- Kč.
- Spalování většího množství biologického odpadu např. na Vaší zahrádce předem nahlaste hasičům.

Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňových linkáchnebo
Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.


por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí GŘ HZS ČR

zpětNávrat na obsah
TOPlist