PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE BLÍŽÍ - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE BLÍŽÍKvěten je přede dveřmi, a tak na mnoha místech celé země stejně jako každý rok vzplanou menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice - pálení čarodějnic. Hasiči však každým rokem vyjíždějí ke zvýšenému počtu požárů, ke kterým v důsledku těchto oslav dojde.
Kořeny lidové zvyklosti slavnostně pálit ohně v předvečer prvního máje sahají až do pradávných dob. Tento původně pohanský zvyk, jehož význam souvisí s ukončením zimy a příchodem jara, následně převzala křesťanská kultura. Od středověku se o filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května, kdy mají údajně zlé síly větší sílu než jindy, „pálí čarodějnice“- tedy zapalují ohně na ochranu proti létajícím čarodějnicím, které ztělesňují zlou moc. Jde o symbolickou ochranu úrody a celého hospodářství před neúspěchem.

Každá aktivita, která souvisí s ohněm, je svým způsobem nebezpečná a riskantní. Platí to o to více v případech, kdy plameny využíváme pro vlastní zábavu. Oheň podal důkaz o své ničivé síle také v loňském roce v jedné pražské školce, když od svíčky vzplanul čarodějnický převlek mladé dívky a holčička utrpěla těžké popáleniny. Podobně vážné následky během pálení čarodějnic může mít zábava mládeže, která je ponechána zcela bez dozoru a konzumuje např. alkohol.

V této souvislosti proto neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.
- Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno tím, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet či se jim zdál příliš malý, a proto použili tyto vysoce hořlavé látky.
- Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů
- ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů) a vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný - tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.
- Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek atd.
- Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran – jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
- Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Místo pálení by mělo být zabezpečeno dostatečným množstvím hasebních látek – nejlépe cisternou s vodou a příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
- Právnické či podnikající fyzické osoby jsou povinny předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - přičemž musí dbát jeho pokynů. V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout až do výše 500 tisíc korun. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit a domluvit se například i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze své obce.
- Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi. - Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte – ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána bez dozoru svému osudu. Nejednou takto dojde ke vzniku drobných požárů.

Rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické „radůstky“ však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění.
- V prvé řadě používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu, podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy z dálky vyhněte.
- Při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití. S pyrotechnikou manipulujte opatrně tak, abyste neohrozili zdraví ani majetek. Odpalujte ji proto co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár. Pozor zejména na střechy blízkých budov, ale i na suchou trávu nebo stoh slámy, který rachejtle rozžhavená do vysokých teplot snadno zapálí a neštěstí je hotovo.
- Rozhodně nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně.
- Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog. - Zábavní pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem.

S pálením čarodějnic je také bohužel dosti často spojeno pálení pneumatik. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných materiálů obsahujících chemické látky, také pálení pneumatik je zákonem přísně zakázáno a sankce mohou v tomto případě dosáhnout až do výše 150 000 korun.

Mnohde lidé při pálení čarodějnic přeskakují vatry. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Pokud vám hoří oděv, neutíkejte - během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Pamatujte, že kus té zlé „čarodějnice“ je v každém z nás a každičký při troše neopatrnosti může způsobit velké neštěstí sobě i druhým. Proto si dejme pozor, aby se pálení ohňů jako ochrana před „zlou mocí čarodějnic“ nezměnilo v pravý opak.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí GŘ HZS

zpětNávrat na obsah
TOPlist